สิ่งศั กดิ์สิ ท ธิ์มาให้โ ช คล า ภ วัดเกิดเตรี ย มตั วรับโ ช คชุดให ญ่

สิ่งศั กดิ์สิ ท ธิ์มาให้โ ช คล า ภ วัดเกิดเตรี ย มตั วรับโ ช คชุดให ญ่

 

โช ค ลาภ ท่านที่กิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันนี้เป็นคนมีวาสนาดีมากด ว ง ก็ดีมีบุญเยอะทำให้ชีวิตสุขสบายมาโดยตลอด

ส่ ว น ม า กก็จะทำงานแบบมียศมีตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตาร่ำรวยเงินทอง

ฐานะดีแวดล้อมไปด้วยบริวารมากมายทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นแต่ก็ดีแล้วทำดีก็ ทำต่อไป

ค ว า ม ดี ที่ ทำ นั้ น เองที่จะคอยปกป้องตัวคุณในช่วงนี้เตรียมรับกับโชคดีมี เ งิ น ท อ ง เ พิ่ ม พู น

ด ว ง โ ด ย ร ว ม ข องท่านที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีโชคลาภใหญ่อย่ างแน่นอนขอให้ท่านสุขสมหวังสาธุบุญ

 

โช ค ลาภ ท่านที่กิดวันพุธ

คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศเจรจาต่อรองเก่งคารมดีจนผู้คนต้องยอมรับ

เ ห ม า ะ ที่จะทำเกี่ยวกับการค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวหรือด้านการ บริการ เ ป็ น ค น ฉ ล า ด แ ต่ขี้ลื ม

ค วาม รู้ เ ยอะอ่ า นใจคนเก่งมากเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสอมแต่คุณจะเป็น ค น ที่เ ก็บเงินไม่ค่อยอยู่มั ก จ ะ ต้ อ งมี(รายจ่าย)ออกไปเสมอ

แต่ก็ ช่ วงนี้ไปด ว ง จะดีมากมีเกณฑ์รับทรัพย์ของผู้ที่เกิดวันพุธถ้าเก็บเงินบ้ า ง ส ะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะ

 

โช ค ลาภ ท่านที่กิดวันศุกร์

คุณเป็นคนดีเข้าใจชีวตรู้จักการใช้ชีวิตทำให้ถึงแม้ว่าจะปัญหาและอุปสรรคต่างเข้ามาที่เหมือนจะไม่ดี

ก็ ไ ม่ ส ามารถทำอะไรคุณไม่ได้แม้แต่น้อยเพราะมีบุญ เ ย อะ(ด ว ง ดีมาก)ลำบากน้อย

ขอ ใ ห้พย าย ามหมั่นทำบุญให้เยอะจะได้หนุนให้ ชีวิตดียิ่ง ขึ้นไปอีกและช่วงนี้ก็( อย่ าลืม)เก็บออมไว้ด้วย

เ พ ร า ะ เว ลาที่ได้รับเงินทองเข้ามาเยอะจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดเลยล่ะ

 

โช ค ลาภ ท่านที่กิดวันเสาร์

เป็นคน(ด ว ง แข็งมาก)แม้ว่าจะตกทุกข์เพียงใดชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ยังคงยืน หยั ด อ ยู่ ได้แบบสบาย

เ ป็ น คนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญหาร้าน มาได้อย่ างง่ายดายคุณมีคุณสมบัติความเป็น(ผู้นำ)

รั ก เ กี ย รติมีความหนักแน่นไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคน (ตรงไปตรงมาขยันทำงานมีความอดทนสูง)

ใ น ช่ ว ง นี้ ด ว ง ช ะ ต ามีเกณฑ์จะได้รับ ท รั พ ย์ ก้ อ น โ ต จากความดีของคุณเองขอให้มีความสุขความเจริญ ม า ก สา ธุ