อ า ห า ร ประ โ ย ช น์เยอะม ห าศาล กินบ่อยๆ กินได้ทุกวัน ดีต่ อ ส ม อ ง

อ า ห า ร ประ โ ย ช น์เยอะม ห าศาล กินบ่อยๆ กินได้ทุกวัน ดีต่ อ ส ม อ ง

 

1. ป ล า

ด้านหลัก จะเป็นโปรตีน ซึ่งในเนื้อปลาจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไ ข มั น จ ะ มี อยู่บ้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของปลา อย่างในปลาน้ำจืดจะมีไขมันไม่มากนัก

ยกเว้นพวกปลาสวาย หรือปลาสลิดตากแห้ง ส่วนปลาทะเล ก็จะมีไขมันอีกประเภท

ซึ่ ง จ ะแ ต ก ต่างจากปลาน้ำจืด พวกที่เป็นกรดไขมันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

 

2. ม ะเ ขื อ เท ศ

มะเขือเทศนั้นจัดว่าเป็นผลไม้ที่คนทั่วโลกนิยมรับประทานกันมากที่สุด โดยนิยมรับประทานกัน

ม า ก ก ว่าผลไม้ยอดนิยมอันดับ 2 อย่างกล้วย มากถึง 16 ล้านตันต่อปี ส่วนผลไม้อันดับ 3 คือ แอปเปิ้ลและส้ม ตามลำดับ

เป็นผักที่ข า ดไม่ได้เลย ทานบ่อย ๆ จะทำให้ผิวสวย สุขภาพ ดีและยังทำให้ส ม อ งดีด้วยเหมือนกัน

จ ะ กิ น สด กินสุก เอามาปรุงอาหาร เอามาทำเครื่องดื่ ม ก็ได้หมดเลย ตามสะดวก

 

3. ไ ข่

ไข่ขนาดใหญ่หนึ่งฟอง มี วิ ต า มิ น และแร่ธาตุที่จำเป็น 13 ชนิดและโปรตีนคุณภาพ สูงทั้งหมด 70 แคล อรี่

ส า ม า รถมีบทบาทในการควบคุมน้ำหนัก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ

ก า ร ทำง า น ข อ งสมอง สุขภาพ ของด ว ง ตาและอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ป่วยความดันโ ล หิ ตสูง ผู้ ป่ ว ย ไขมันในเ ลื อ ดสูง

แ ล ะ ผู้ สูงอายุ ต้องระวังเรื่องการบริโภคไข่เป็นพิเ ศ ษ และควรบริโภคไข่ 3-4 ฟองต่อสัปดาห์หรือบริโภคแค่ไข่ขาวเท่านั้น

 

4. ธั ญพื ช

ในปัจจุบันการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กำลังเป็นกระแสที่นิยมมากขึ้นในสังคมไทย

ทำใ ห้ เห ล่าคน รั ก สุ ข ภ า พ ต่างออกมาสรรหาเคล็ดลับและวิธีต่าง ๆ เพื่อมาสร้างเ ส ริ ม สุ ข ภ า พ

ใ ห้ แ ข็งแรงกันมากขึ้น มี วิ ต า มิ น A สูงมาก บำ รุ ง สายตา, ส ม อ ง มีกรด ไข มั นไม่อิ่มตัว และยังทำให้เ ลื อ ดไปเลี้ยงส ม อ งได้ดีอีกด้วย

 

5. น้ำมันม ะก อ ก

เป็นน้ำมันธรรมชาติที่สกัดจากผลของต้นมะกอก ผู้คนนิยมนำน้ำมันมะกอกมาใช้ประกอบอาหาร

หรื อ เ ป็ น ส่ ว น หนึ่งในอุตสาหก ร ร มการผลิตหลากหลายรูปแบบ ดีต่อร่างกายและส ม อ งเหมือนกัน

ทา น แ ล้ ว ทำให้ส ม อ งปลอดโปร่ง มีความคิดดี ส ม อ งทำงานได้อย่ างมีประสิ ทธิภ า พ

 

6. ช็ อ กโก แล ต

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าช็อกโกแลตเป็นขนมที่เป็นที่ชื่นชอบของเ ด็ กๆและผู้ใหญ่หลายๆคน บางคนก็มักจะคิดว่า

ท า น แ ล้ วจะอ้ ว น ซึ่งไม่ใช่เลยช็อกโกแลตแท้ๆ นั้นจะดีต่อร่างกาย บำ รุ ง ส ม อ ง บำ รุ ง โ ล หิ ต

แ ล ะ ไม่ อ้ ว น ยกเว้นแต่ว่าช็อกโกแลตที่คุณกินนั้นมีการผสมน้ำตาลเข้าไปด้วย

ก า ร ท า นเป็นประจำจะทำให้ส ม อ งดี ไม่เครียดและคิดไอเดียต่างๆ ได้ดีขึ้น

 

7. แ ปะ ก๊ว ย

นับว่าเป็น ส มุ น ไ พ ร ยอดฮิตอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้นิยมนำแปก๊วยมาทำเป็นขนมหวานหลากหลายรูปแบบ

แ ป ะ ก๊ ว ย เป็นมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน แถบตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการขย า ย พั น ธุ์ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี

จ า ก นั้น ก็ มี ก ารปลูกอย่างแพ ร่หลายในประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา แปะก๊วยเป็นพืชที่เ ก่ าแ ก่ ที่ สุดในโลก