จา กร้ า ยกล า ยเป็นดีได้ สะเ ด าะเค รา ะห์เสริมช ะ ต าชีวิต ดีขึ้ นทั นต า

จา กร้ า ยกล า ยเป็นดีได้ สะเ ด าะเค รา ะห์เสริมช ะ ต าชีวิต ดีขึ้ นทั นต า

 

1. กิ น เจ

การกินเจ อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและความพย าย ามอย่าเคร่งครัด

เ พื่อ ไ ม่ให้เจแ ต ก แต่หากเรามีจุดประสงค์ในการกินเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ละเว้นจากการ ตั ดชีวิต

แ ล ะ ป ฏิ บั ติด้วยความเต็มใจ ไม่ฝืนตัวเอง อานิสงส์ของการกินเจนี้ก็จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเราได้อย่างแน่นอน

อย่ า ง เ ดือนนึง อาจจะกินเจสัก 3-7 วัน ติดต่อกันก็จะดีค่ะ นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังช่วยล้างสิ่งตกค้า ง

แ ล ะ ป รั บ ส มดุลของระบบอวัยวะต่าง ต่าง ภายในร่ า งกายของเราได้ด้วยค่ะ

 

2. ส ว ดม นต์ ปฏิบัติธ ร ร ม ไหว้พ ร ะ 9 วัด

หมั่นเข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ วิปัสสนาก รรมฐาน ปฏิบัติธรรม เพื่อให้จิตใจสงบ

จิ ต ใ จ ส บาย สามารถปล่อยวางสิ่งต่าง ต่าง ได้ และเข้าถึงสัจธรรมของโลก หรือจะใช้วิธีสะเดาะเคร า ะ ห์

แ ก้ เค ล็ดเสริมด วงโดยการไปไหว้พ ร ะ 9 วัด ก็ได้ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผู้คนนิยมปฏิบัติกันบ่อยมาก ที่ สุ ด

เ นื่ อ งจ า ก สา ม ารถปฏิบัติตามได้ไม่ย ากและใช้เวลาไม่นาน

 

3. รั กษ าศี ล ถือศี ล

ก า ร รั กษ าศีลสามารถปฏิบัติกันได้ไม่ย าก หากเรารั กษ าศีล 5 ได้เป็นประจำ และประพฤติปฏิบัติ

ตั้ ง มั่ น อยู่บนความดีงาม จะช่วยสร้างบุญสร้างกุศลและเสริมด วงชะตาให้แข็งแกร่ง และอานิสงส์ เ ห ล่ านี้

ก็ จ ะ ช่ ว ย ลดก รรมและแก้เคราะห์สะเดาะเคราะห์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีศีล 8 ที่ค่อนข้างย าก

แ ล ะ ซั บ ซ้อ นกว่าศีล 5 มาก ดั งนั้ นหากสามารถรั กษ าศีล 8 ได้ บุญกุศลแ ล ะ อ า นิ สงส์ที่ได้รับก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

 

4. ก า รบ ว ช

การบวชเป็นเหมือนค่านิยมของคนไทยมาตั้ ง แ ต่ ส มั ยโบราณแล้ว นอกเหนือจากความเชื่ อที่ว่า

ถ้ า ลู ก ช ายได้บวชแล้ว พ่อแม่หรือบุพการีจะได้เกาะช า ย ผ้ า เ หลืองขึ้นสวรรค์ ยังมีความเชื่ อว่า

เ มื่ อ ใ ด ก็ตามที่ ด วงชะตาสะดุด มีด ว งถึงฆาต ชะตาข า ด พ ร ะ ศุกร์เข้าพ ร ะ เสาร์แท ร ก

ก า ร บ ว ช จ ะช่วยสะเดาะเคราะห์ต่อด วงชะตาให้ได้

 

5. ทำบุ ญใ ห ญ่ในรูปแบบต่าง ๆ

ไปทำบุญถวายสั ง ฆ ทาน ข้าวสา ร อาหา ร แ ห้ง น้ำดื่ ม ย า หรือจะถวายในรูปแบบของเ งิ นทอง

เช่น ทำบุญร่วมสร้างโ บ สถ์ วิหารต่าง ๆ ชำระหนี้สงฆ์ ไปบริจาคข้าวของ เ ค รื่องใช้ต่างๆ

ใ ห้ กั บเ ด็ กกำพร้า บ้านพักคนชรา คนเจ็ บ ให้ทานกับคนย ากจน หรือจะทำบุญด้วยการใช้แรงงา น ต่ า ง ๆ ก็ได้

เช่น การล้างส้วมวัด กวาดลานวัด ด้วยอา นิ ส ง ส์ ของการทำบุญเหล่านี้จะช่ว ย ห นุนด วง

เ ส ริม ด วง แก้เคล็ด หรือผ่อนก ร รมจากหนักให้เ ป็ น เ บาได้

 

6. หมั่นก ร ว ดน้ำ ขอขมาก ร ร มหรืออโหสิก ร ร มบ่อยๆ

หลังจากทำบุญแล้วต้องอย่าลืมกรวดน้ำ เพื่อขอขมาก รรมหรือขออโหสิก รรม

โ ด ย ใ ห้ตั้งนะโม 3 จบ และอ ธิษฐ านว่ากุศลผลบุญ ต่ า งๆ ที่ได้ทำไป

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลั บ ไป แล้ว พ ร ะ แม่ธรณี เทวดาป ร ะ จำ ตั ว รวมถึงเจ้าก รรมนายเ ว ร

ไ ม่ ว่ า จะคนหรือสัตว์ ที่เราอาจเคยได้ไปล่วงเกิน เ บี ย ด เ บี ยน ทำร้ า ยหรือทำอะไรไม่ดี

ให้เขาเหล่านั้นต้องเป็นทุกข์และเจ็ บช้ำน้ำใจ โดยทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใ จ ก็ ต า ม

จ า ก นั้นให้แผ่เมตตา หากเราปฏิบัติได้เช่นนี้บ่อย ๆ ก็จะช่วยลดหรือผ่อนแรงก รรม

แ ร ง อา ฆ า ตจากเจ้าก รรมนายเวรที่อาจกำลังส่งผลอยู่ได้ค่ะ

 

7. ปล่อยชีวิตสั ต ว์ เ ป็ น ทาน

ไปปล่อยชีวิตสัต ว์ เ ป็ น ทานบ่อย ๆ เช่น ไถ่ชีวิตโคก ร ะบื อ ปล่อยนก ปล่อยเต่า หรือปล่อยปลา ห น้าเขียงตาม ต ล า ด

ที่กำลังจะต้องจากไป ด้วยอานิสงส์ผ ล บุ ญ ข องการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทาน นี้

จ ะทำให้คุณได้รับ กุ ศ ล ผ ล บุญที่ยิ่งใหญ่ และทำให้สิ่งต่าง ต่าง ที่ติดขัดอยู่คล่องตัวมากขึ้นด้วย

 

8. น อ นโ ล ง ศ พ

มีความเชื่ อว่าการนอนโ ล ง ศ พ ทำบังสุกุลเป็น-บัง สุ กุ ล ต า ย จะเป็นการช่วยต่ออายุ

แล ะ ส า มารถสะเดาะเคราะห์ได้ แต่หากใครไม่สะดวกหรือกลัวจริง ๆ แนะนำว่าให้ไปบริจา ค

หรือทำบุญเกี่ยวกับโ ล ง ศ พ ผ้าห่อศ พ ช่วยเหลือศ พไร้ญาติ ก็ได้

ด้ ว ยอานิสงส์ของการทำบุญเช่นนี้ จะช่วยผ่อนเ ค ร าะ ห์หนักให้เป็นเบาได้

ร ว ม ทั้ง ยั งลดแรงก รรม ต่อด ว งชะตาและอ ายุ ขั ยได้อีกด้วย