เ วล าไปไ ห ว้พ ร ะ ไ ม่ค ว รข อสิ่ งเ ห ล่ านี้ ต า มโ บ ร า ณ ถื อ กั น ม าก

เ วลาไปไหว้พ ร ะ ไม่ค ว รขอสิ่ งเหล่ านี้ ตา มโ บ ร า ณ ถื อกันม าก

วันนี้เ ร า จะ ข อบ อ ก ต่ อเ รื่ อ งราวของการไหว้พ ร ะ ซึ่งการไหว้พ ร ะ นั้นเป็นการแสดงความศรัทธา

แ ล ะ ค น ไทยก็มักจะขอพรทุกครั้งในขณะไหว้พ ร ะ เ รื่ อ งที่จะบอกต่อกันนี้คือ 4 ข้อห้ามที่ไม่ควรขอ

ต อ น ไหว้พ ร ะ บอกได้เลยว่า 4ข้อนี้หลายคนยังไ ม่เคยรู้มาก่อน แต่โบราณถือเ รื่ อ งนี้มาก ไปดูกั น ค่ ะว่า มีอะไรบ้าง

4 ข้ อห้ า ม ไม่ค ว ร ขอตอนไหว้พ ร ะ

1. ไม่ควรขอให้ไ ร้ม า ร ผ จ ญ

ผู้ บำ เ พ็ ญ ปฏิบัติ หากปราศจากมารทดสอบแล้ว จะสำเร็จ”พุทธะ” ได้อย่างไร

ดั ง คำ ก ล่าวที่ว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิ ด” เจอมารผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบ า ร มีขั้ น หนึ่ง

 

2. ไม่ขอให้ไ ร้โ ร คภั ย

ไ ม่มี ท างเป็นไปได้ กายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้ง หนี้บาปเวรก ร ร ม

จะให้ไร้โ รคภัยเป็นไปไม่ได้ หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ช่วยให้หายจากโ ร คภัย แล้วใย โ ร งพย าบาล จึ ง เกิ ดขึ้นเป็นดอกเห็ด

 

3. ไม่ควรข อให้ถูก ห วยร วยแ ชร์

ห า กขอแล้วพ ร ะ ท่านให้ โลกนี้คงมีแต่คนร่ำร วย หากจะขอ จงขอให้ตน และผู้ค น มีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิ ด ดีชั่ ว

ขอให้มีความเมตตาต่อตนเอง และสรรพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลย ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดี

เ อ า ช น ะ จิ ต ใ จใฝ่ต่ำ ที่จะก่อก รรมชั่ วให้ทั้งตนและผู้คนเดือดร้อน เช่นนี้จะดีกว่า

 

4. ไม่ค วรขอให้ทุกสิ่งสมหวั งดั่ ง ใจ

คนบำเพ็ญ หากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ จะกลายเป็นอุปสรรคของ “การบำเพ็ญ”

ส มห วั ง หรือ ผิ ด หวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม

 

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับเ รื่ อ งราวที่เราได้หยิบมาฝากเพื่อนในวันนี้ หลายคนที่ชอบขอพรในขณะไหว้พ ร ะ

แ ต่ ดั น ไ ป ตรงกับ 4 ข้อห้ามที่เราหยิบมาฝากนี้ก็เลิกขอนะคะ เดี๋ยวจากเ รื่ อ งดีอาจจะ ก ล า ย เป็นอุป ส ร ร คไปได้แบบไม่รู้ตัว