ป้ อ งกั น อั น ต ร ายทั้ งป ว ง ค าถ าช น ะม า ร ห มั่ นส ว ดเ ป็ น ป ร ะ จำ

ป้ อ ง กั น อั น ต ร ายทั้งป ว ง คาถาพ ร ะพุทธเจ้าชน ะม า ร (พ ร ะอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) หมั่ นส วดเป็ นประจำ

 

ค า ถาพ ร ะ พุทธเจ้าช น ะมา ร

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

เ ป็ น บ ท ส ว ด เพื่อป้องกัน อั น ต ร า ยทั้งปวง ช่วยขจัดปัดเ ป่ า สิ่งชั่วร้ า ย

แ ล ะ อุ ป สร ร คต่ า ง ๆ มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สวดทุกวัน ยิ่งดี