ปี นั กษั ต รผ ล แ ห่ งโช คชะต าฟ้าลิขิต ช่ ว งนี้มีแ ต่สิ่ งดีๆ มีทรั พย์เหลื อกิ นเ ห ลื อใช้

นั กษัตรผ ล แ ห่ งโช คชะต าฟ้าลิขิต ช่วงนี้มีแต่สิ่ งดีๆ มีทรั พย์เหลื อกินเห ลื อใช้

 

เ กิ ด ปี ฉ ลู

ที่ผ่านมานั้น คุณมักจะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่เรื่อยไป เงินชนเดือนตลอดที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีมาก ใช้มาก

เ ป็น ค น ที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่ หลังจากนี้ไป คุณจะได้โชคจากตัวเลข

จ ะ มี เ พื่ อ น ร่ ว มงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากคนไม่เคยมี

จะมีแบบไม่น่าเชื่อ ชีวิตดีขึ้น มีคนนับน่าถือตา บอกเลยว่า ด ว ง การเงินในปีหน้านี้ หากคุณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

คุ ณ จ ะ ร ว ยเ ร็ วมาก เพราะเป็นช่วง โ ช ค ชะต า ข องคนร ว ยมาเกิด

วิธีเสริมด ว ง คือ ไปสักการบูชาท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ หรือ พ ร ะ เจ้าตากสิน พ ร ะ นเรศวรมหาราช เจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าพ่อเสือ ทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่ ม น้ำปานะ น้ำผลไม้ และหมั่นสวดมนต์บ่ อ ย ๆ จะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้า ย กลายเป็นดี

 

เ กิ ดปีม ะแ ม

จะมีข่าวดีเข้ามาแบบไม่ข า ดสายทุกสิ่งทุกอย่ างจะเกี่ยวข้องกับการงาน หากใครกำลังรอคอ ยสิ่งใด อ ยู่ในช่วงนี้

จ ะ ไ ด้ รั บผ ลแ ห่ งโช คชะต าฟ้าลิขิตอย่ างแน่นอนการเงิ นมีโอ กาสได้รับข่าวดีข่าวที่สามารถนำพาช่วงชีวิต คุณ

ไ ป พ บกับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่ างแท้จริงช่วงนี้แนะนำ ให้หาสิ่งมงคลติดตัวไว้อย่ างเช่น เหรียญมงคล

แ บงค์ที่มีตัวเลขมงคล สิ่งเหล่านี้จะช่วยเข้ามาทดแทนในส่วนที่คุณข า ด หายสำหรับคนที่เชื่อในเ รื่ อ งของโช คลางเท่านั้น

แ ล ะอี ก อ ย่ าง หากใครกำลังมองหาบ้ าน ปีหน้าจะมีบ้ านเป็นของตัวเองแล้ว

วิธีเสริมด ว ง คือ ไปทำบุญสักการะพ ร ะ แก้วมรกต ถวายเทียนหรือแสงสว่าง ใส่บาตรด้วยข้าวสา ร อาหารแห้ง

ชา กาแฟ เครื่องดื่ ม ในช่วงนี้ด ว ง ไม่ดี ควรหาปู่ท้าวเวสสุวรรณ มาบูชาติดตัวจะช่วยป้องกันอั นต รา ย ต่างๆ ได้

 

เ กิ ดปี จ อ

มีโอกาสได้พบเจอ กับคนที่มากหน้าหลายต า ให้ระมัดร ะวั งการถูกโ ก งกิน การถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่เป็นเพ ศ ตรงข้าม

ก า ร ง านของคุณกำลังจะดีแล้วเพียงแต่ต้องรอระยะเวลาอีกสักนิด ช่วงของสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาสได้รับข่าวดีเป็นพิเศษ

แ ต่ เ ร ารั บไว้ได้เลยการเ งินในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะดูถดถอ ยลงไปมากแต่มันก็เป็นช่วงที่ดีเลยนะ เพราะจะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิม

แ ต่ ไ ม่ ต้ อ งห่วงไปการเ งินของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อ ย อย่ างน่าถนัดต า ช่วงนี้แนะนำให้ไปปล่อ ยสัตว์น้ำสัตว์บก

เ ส ริมด วงในเรื่องของการเรียน ใครกำลังรอเรื่องบ้ าน จะได้พบโ ช ค แ น่ น อน

วิธีเสริมด ว ง คือ ทำความสะอาดหิ้งพ ร ะ ถวายน้ำดื่ ม อาหารแด่พ ร ะ ภิกษุ สามเณร หรือจะบริจาคเสื้อผ้า

ข อ ง เ ล่น ขนมกับเ ด็ ก ที่ย ากจน เ ด็ ก กำพร้า หาวัตถุมงคลที่เป็นพ ร ะ สีวลี หรือพ ร ะ สังกัจจายน์ มาบูชาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เ กิ ด ปีกุ น

ที่ผ่านมาช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติดปัญหาเรื่องเงิน การกู้หนี้ยืมสินอยู่เรื่อยมา หยิบจับอะไรไม่ค่อยจะ

ป ร ะ สบความสำเร็จสักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกลัว หลังจากนี้ด ว ง จะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจ

ด ว ง ที่จะกล่าวนี้เป็นกร ร มดี ที่จะเกิดขึ้น ด ว ง มีเกณฑ์ถูกสล า กร า งวัลใหญ่ สามารถปลดห นี้สิ น

มี กิ นมี ใ ช้ ไ ปตลอดชีวิต สำหรับเ รื่ อ งความรักนั้น จะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้า คุณต้องให้เวลา

ใ ห้ ค ว ามสำคัญกับคู่รักคุณให้มากขึ้นกว่านี้ เพรานี่คือชีวิตคู่ของคุณ ถ้าข า ดคนนี้ไป บุญวาสนาที่ทำร่วมกันมา

บ อ ก เล ยว่า ไม่เกื้ อ ห นุ น คุ ณ แนะนำให้ว่า ต้องแบ่งเวลาให้คู่รักของคุณมากกว่านี้ แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่องทั้งคู่

วิธีเสริมด ว ง คือ ไปสักการบูชาพ ร ะ แก้วมรกต ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ถวายแสงสว่าง เช่น หลอดไฟ โคมไฟบูชาพ ร ะ

ค่ า น้ำ ค่า ไ ฟ บริจาคแว่นสายตา บริจาคโลหิต หรือทำบุญเกี่ยวกับย ารักษาโ ร ค

จ ะ ไ ด้ ช่ ว ยเสริมด ว ง และแก้ด ว ง ไม่ให้เ จ็ บ ไข้ได้ป่วย