ห มั่ นทำบุ ญเสริ มด ว ง เสริ มโ ชคชะ ต าชีวิตดี มีเกณฑ์ร่ำร ว ย ก้าวหน้ า

ห มั่ นทำบุ ญเสริ มด ว ง เสริ มโ ชคชะ ต าชีวิตดี มีเกณฑ์ร่ำร ว ย ก้าวหน้ า

 

สำหรั บท่านที่เกิดวันพฤหัส

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดี

ในอาชีพและการงานของคุณมีโอ กาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้ างจะเกิ ดความสำเร็จในการค้ า

ห รื อ การค้ าข า ยกับชาวต่างชาติแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเสี่ ยงโ ชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง

ม า เ ร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้อ ย่าปฎิเสธ ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกราง วัลหลักแสนถึงหลักล้าน

เ อา เงิ นนั้ น ไ ป ตั้งตัวปลดห นี้ปลดสินมีเงิ นซื้อรถมีเงิ นปลู กบ้านหลังใหญ่คร อบครัวมีความเป็นอ ยู่ที่ดีไม่ลำบา กอีกต่อไป

วิ ธี ทำ บุ ญ เส ริ มด ว ง ปกติคนเกิดวันนี้มักเป็นคนด ว ง ดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ชีวิตราบรื่น

ค ว ร ทำบุญเสริมด ว ง ให้ผู้ใหญ่รักและเมตตา โดยการสวดมนต์บ่อยๆ ถวายค่าน้ำค่าไฟ ถวายผ้ าไ ต ร จีวร

 

สำหรั บท่านที่เกิดวันจันทร์

การงานก้าวหน้าไปเรื่อยทำให้มีเงินใช้เยอะขึ้นทรัพย์สินเยอะขึ้นร่ำร วยชีวิตดีมีความสุข

หา ก เ จ อ คนขายล็ อตเตอรี่ มาเร่ขายใกล้ห้างสร รพสินค้ าให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ

ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้ห นี้ ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใค ร อีก

แ ถม มีเงิ นเหลือเก็บก้อนโต และดว งชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี ที่ด ว ง ชะตาหนุน

ด ว ง ให้มีทรัพย์ มีมรดกมีบ้านมีรถพ้นเครา ะห์หมดเรื่องไม่ดี มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัวๆ

ทั้ ง นี้ ทั้ งนั้โนดยร วมของ ท่ า น ที่ เ กิ ด ใน วันพฤหัสบดี จะได้โชคลา ภอย่างแน่นอน

วิธีทำบุญเสริมด ว ง เนื่องจากเป็นคนอ่อนโยนและชอบวิตกกังวลง่าย ดังนั้นจึงค ว ร ทำบุญเพื่อให้ตัวเอง

มี จิต ใ จที่ เข้มแข็งมั่นคง โดยการถวายผ้าไตรจีวร และสังฆทานหรือภัตตาหารเ พ ล

เ พื่ อ ใ ห้ ชี วิ ต มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง การงานและการเงินคล่องตัว

 

สำหรั บท่านที่เกิดวันพุธ

ชะตาชี วิตจะโดดเด่นในเรื่ องของหน้าที่การงาน ผู้หญิ งผิวขาวมีบุคลิกดีจะนำความโ ชคดีมาให้กับคุณ

แ ถ ม ท่ า น ยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเ สี่ ยงโชคหากเจอคนข ายล็อตเตอรี่ที่เร่ข ายใกล้อนามัย

ห รื อ ส ถ านพย าบ าล ลองหยิบสักใบดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงิ นก้อนโตเก็บในบัญชี

มีเงิ นดาวน์ร ถ ห รื อ เอาไปโปะค่ างวดรถหมดห นี้หมดสินได้ หากมีคว ามเชื่ อในเรื่ องของโ ชคชะต าต ามวันเกิ ด

วิธีทำบุญเสริมด ว ง คนเกิดวันพุธกลางวัน ไปไหว้พ ร ะ ประจำ วั น เ กิ ด คื อปางอุ้มบาตร และทำบุญเกี่ยวกับ

ก า ร ช่ ว ย เ หลือคนพิการ คนที่ลำบากตกทุกข์ได้ย ากในด้านต่างๆ และร่วมถวายหรื อ ร่ ว ม ทำ ห นั งสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์

วิธี ทำ บุ ญ เสริมด ว ง คนเกิดวันพุธกลางคืน ให้ไปไหว้พ ร ะ ประจำวันเกิด ปางป่าเลไลย์ และไปทำบุญด้วยการถวายย าดม ย าหอม

พั ด ล ม เครื่องเสี ย ง ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขย ายเสี ย งต่างๆ พร้อมทั้งไปบริจาค

แ ล ะ ทำบุ ญ ใ ห้ กับหน่วยงานหรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับช่วยคนที่ลำบา ก จะช่วยเสริมด ว ง ในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นได้

 

สำหรั บท่านที่เกิดวันศุกร์

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

ก็ค อ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกันและสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย ามในการในการทำความดี

ตั้ ง ใ จ ทำห น้ า ที่ของตัวเองมีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยและทำงานกับคนต่างถิ่น

มีโอ กาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้เงิ นหลักล้านปลดห นี้ปลดสินและมีทรั พ ย์สินร่ำร วย

วิธีทำบุญเสริมด ว ง ค ว ร ทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน ละเว้นการฆ่ า สัตว์ต่างๆ และหมั่นทำบุญ

ด้ วย ก า รทำสมาธิ ถือศีลกินเจให้วันเกิด และไปไหว้พ ร ะ แม่อุมาเทวีด้วยดอกกุหลาบ หรือไหว้พ ร ะ ประจำวันเกิด

ซึ่ ง ก็ คือ ปางรำพึง ก็จะทำให้ชีวิตคล่องตัว สิ่งต่างๆ ราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค