ต า มฉ บั บคนโบ ร าณ ทำตามนี้ชีวิ ตมีแต่เงิ น ชีวิตมีแต่ท อ ง

ต า มฉ บั บคนโบ ร าณ ทำตามนี้ชีวิ ตมีแต่เงิ น ชีวิตมีแต่ท อ ง

คนโบราณได้ว่ าไ ว้ 4 สิ่ ง ที่ ทำ แล้ว ทำให้เงิน ไ ม่ รั่ วไ ห ล

 

1. ถ ว า ย ข้าวส า รมีน้ำหนักกว่าตัวเรา 1 กิโลกรัม

ตามความเชื่อโบราณนั้นหากรู้สึกว่าทำอะไรไม่คล่องตัว เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินรั่ วหมด จับจ่ายตลอด

อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนั้น คุณเคยไปยืมเงินใครแล้ว ยัง ไ ม่ คืน ให้เเก้ด้วยการถวายข้าวส า ร

หนักกว่าน้ำหนักของตัวเอง เช่น หนักหนัก 45 กิโลกรัมก็ถวายข้าวส า รเป็น 46 กิโลกรัมนั่นเอง

แ ต่ ถ้ า ไ ม่สา ม า ร ถ จะ หามาถวายได้ครบในครั้งเดียวก็ให้ทยอยถวายไปจนครบภายใน 3 เดือนก็ได้เหมือนกัน

 

2. ทำ บุ ญ ห นุ น ขึ้ น สู ง

โดยให้ทำบุ ญเกี่ยวกับการสร้างแท่นประทับพ ร ะ พุทธรูป รองเท้า ถวายเสื่อ สาด อาสนสงฆ์ เครื่องลาดปู ถนน สะพานเป็นต้น

ซึ่งทำให้จะส่งผลให้หลุด ก ร ร ม ที่ มี มาในอดีต ทำให้กลับมาใช้ชีวิตปกติในชาติปัจจุบัน โ ด ย ไ ม่ มี อ ะ ไ ร มารบกวนการใช้ชีวิต

3. ตั ก บ า ตรด้ ว ย ข้ าวส า รที่ดีที่สุด

หาเวลาตื่นเช้ามาสักวันแล้วตักบาตรด้วยข้าวส า รโดยเลือกเป็นข้าวส า รที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่คุณจะหามาได้

แ ล้ ว ใส่ ใ น ถุ งพลาสติกแล้วก็ถวายอานิสงค์ ซึ่ ง จ ะ ห นุ น ใ ห้ มี กินมีใช้ตลอด ทำให้ได้ดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทำมาหากินได้คล่องตัว

 

4. ทำซุ้ มปร ะ ตูวั ด/ ป้ า ย บ อ กทางไปวัด

เป็นการทำบุ ญสร้างซุ้มประตูวัดหรือสร้างป้ายบอกทางไปวัดก็ได้เหมือนกัน การทำป้ายก็เหมือนกับการบอกบุ ญให้กับผู้อื่นนั่นเอง

ทำแบบนี้จะได้บุ ญใหญ่ เ ห มื อนกันนะ ทำให้มีชีวิตที่ดี มีเงินใช้จ่ายตลอด

 

สำหรับใครที่รู้สึกว่าเก็บเงินอย่ างไรก็ไม่อยู่ มีเท่าไห ร่ ก็ ห ม ด ไป พย าย ามเก็บก็มีเรื่องต้องให้เอาเงินก้อนนั้นออกมาใช้อยู่ดี

ก็ อ ย่ า ลื ม นำเคล็ดลับที่ได้แนะนำไปข้างต้นมาใช้ได้เลย อย่างน้อ ย ก็ ให้ เ ร าได้ทำบุ ญบ้างเสริมบารมีให้กับตนเอง