ชี วิ ตมีเรื่องดี ชะ ตาราศีมีเกณฑ์ร ว ย ร ะ วั งการใช้เงินสักนิด แล้ วชี วิ ตจะปั ง

ชี วิ ตมีเรื่องดี ชะ ตาราศีมีเกณฑ์ร ว ย ร ะ วั งการใช้เงินสักนิด แล้ วชี วิ ตจะปั ง

 

ร า ศี กุ มภ์

การเ งิ นจะดีขึ้น เป็นราศีคนร ว ย รายได้มากขึ้น มีโอกาสการทำงานใหม่ดีขึ้นมาก แต่หลังช่วงนี้

ต้ อ งร ะวังรายจ่ายก้อนโตเต็มไปหมด และฝากเตื อ นเ รื่ อ งสุ ข ภา พ ทั้งญาติผู้ใหญ่

ค นใ กล้ ชิด ความรักก็กลาง ใครที่สละโสดจะเจอรักแบบบังเอิญ

 

ร า ศี ตุ ลย์

เป็นราศีมีข่าวดีเข้ามา ทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เป็นปีแห่งการสานต่อ ราศีนี้ไม่มีดาวร้ า ย เข้ามา

แ ต่ ต้ องร ะวังเ รื่ อ งงานจะมีปัญหา เพราะขั ด แ ย้ งกับหุ้นส่วนมีเข้ามา แต่จะมีโ ช ค จ า ก การทำธุรกิจ เ รื่ อ งความรักเฉย

 

ร า ศี มี น

เป็นราศีที่เหนื่อยมา แต่จะมีข่าวดีพลิกไปทางที่ดี มีโอกาสก้าวหน้ากับงาน ใครมีปัญหาและศั ต รู

ค น คิ ดร้ า ยจะออกจากชีวิตไป และเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น ส่วนความรักจะมีเ รื่ อ งดีเข้ามา มีลุ้นสละโสด

ค น ร อ บ ตั ว อ าจ เ ป ลี่ยนสถานะเป็นแฟน ส่วนเ รื่ อ งเ งิ นจะมีความมั่นคงจากน้ำพักน้ำแรง

 

ร าศี เ ม ถุน

เป็นราศีรุ่ง หลังเจอเ รื่ อ งหนัก และภาระมามาก แต่ในปีหน้าจะมีตัวช่วย ให้จังหวะของงานและ อุปสรรคหมดไป

ปั ญ ห า คลี่คลาย ดาวเสาร์และราหูจะหมดไป แต่จะไม่ดีตลอดทั้งปี บางช่วงต้องขยันตั้งใจและความสำเร็จ

จ ะ ร า บ รื่ น ส่วนเ รื่ อ งความรัก คนไม่ดีจะออกจากชีวิตไป สุ ข ภา พจะดีขึ้นด้วย เ รื่ อ งเ งิ นมีเกณฑ์เ สี ย เ งิ นก้อนโตแบบจำเป็น