ด ว งการเงิ นดีไม่คา ดฝัน อะไรที่อย ากทำต้องรี บทำ จะสมหวั งทุกอ ย่ าง

ด ว งการเงิ นดีไม่คา ดฝัน อะไรที่อย ากทำต้องรี บทำ จะสมหวั งทุกอ ย่ าง

 

ราศีสิงห์ (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ด วงการเงิ นและการงานโด ด เ ด่ นมาก ใครกำลังหางานก็จะสมหวัง ใครที่มีงานอยู่แล้ว

จ ะได้รั บผิ ด ชอบง า น ที่ ม ากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีเ งิ นปั ง ตามมา

 

ช ะ ต าด ว งดี ราศีมีน (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

การเงิ นดี ส่วนงานอย ากทำอะไรให้รีบทำ เพราะยังมีโอกาสอยู่ หมู่มิตรที่เคยคบบางคนจะเริ่มห่างหายไป ก็อย่ าได้สนใจ

ให้โฟกัสที่เรื่องงานก่อน ช่ วงนี้มีเกณฑ์ทำอะไรก็สำเร็จ ทำอะไรก็ดีไปหมด

 

ช ะ ต าด ว งดี ราศีกรกฎ (ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ด วงชะตามักจะมีโอกาสได้เดินทางไปยังที่ไกล ไกล แบบไม่ทันคาดคิด ช่วงนี้จะมีโชคลาภจากเครื่องราง ของขลัง

ห รื อ ส มบั ติ เ ก่ า ที่ จะ แปรเปลี่ยนมาเป็นเงิ น เพื่อนเก่า เก่า ที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้ง