ส ว ดม นต์เจริญจิ ตใจ ที่สุดแ ห่งบทส ว ด ป้ อ งกั นภั ย หนุ นนำชีวิตก้ า วหน้า

ส ว ดม นต์เจริญจิ ตใจ ที่สุดแ ห่งบทส ว ด ป้ อ งกั นภั ย หนุ นนำชีวิตก้ า วหน้า

โบราณมีความเชื่อกันว่า บทสวด อิติปิโส เป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ จะช่วยให้ผู้ที่สวด มีความเจริญก้าวหน้า

มีความสุขช่วยรักษาคุ้มครองให้มีความปลอดภัย บทสวดนี้จะช่วยทำให้จิตใจของเรามีความสงบ

ไ ม่ คิ ด ฟุ้ ง ซ่า น ช่ วยให้มีสมาธิตั้งมั่นเวลาทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไป ให้เป็นคนที่อารมณ์เย็นมากขึ้นกว่าเดิม

และยังมีความเชื่อในสมัยปู่ย่ าว่า ในบทสวดอิติปิโสที่เราท่องนี้จะเป็นบทสวดที่ช่วยในการต่อชะตาอายุให้ยืนย าว

ช่ ว ยป้ อ ง กั นใ น สิ่ ง ที่มองไม่เห็นให้ปลอดภัยในทุกๆ สิ่ง

บ ท ส ว ด มนต์ อิติปิโส

คำบูชาพ ร ะ รัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

 

พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสา ร ะถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่ างนี้ พ ร ะ ผู้มีพ ร ะ ภาคเจ้านั้นเป็นพ ร ะ อรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น

ค ว ร ไ ด้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

เ ป็ น ผู้ รู้แจ้งโลก เป็นส า ร ถีฝึกบุรุษ ที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เ ป็ น ผู้ ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

 

ธรรมคุณ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พ ร ะ ธรรมอันพ ร ะ ผู้มีพ ร ะ ภาคเจ้า ต รั สดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัด ด้ ว ย ต นเอง ไม่ขึ้นอยู่กับ ก าล

ค ว รเ รี ย ก ใ ห้ ม า ดู ค ว รน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

 

สังฆคุณ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน

ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ

อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย

อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พ ร ะ สงฆ์สาวกของพ ร ะ ผู้มีพ ร ะ ภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง

เ ป็น ผู้ ป ฏิ บัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ

เ ป็ น ผู้ ค ว ร แ ก่ การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

 

พลังของพ ร ะ คาถาหากเราสวดจะช่วยในการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวของเราสิ่งไม่ดีที่กำลังจะเกิ ดขึ้น

ก็จะออกไปจากตัวเราและจะช่วยเมตตามหาคาถาช่วยให้มีลาภยศ การค้าขายดี ได้พบเจอคนที่ดีมีพลังอันศักดิ์ สิทธิ์

ทั้งกายวาจาและใจ จะพบแต่โชค ลาภเงิ นทองความสุขความเจริญในวันข้างหน้า จะปรากฏขึ้นใ ห้ กั บ ผู้ ที่ส ว ด บทนี้ แ ละผู้ที่ให้คนอื่นได้ด้ว