ห มดเคราะห์ห ม ดโศก จากนี้สุขส บ า ย ชีวิตประส บคว ามสำเร็จ

ห มดเคราะห์ห ม ดโศก จากนี้สุขส บ า ย ชีวิตประส บคว ามสำเร็จ

 

โ ช ค ช ะ ต า ราศีเมถุน

ช่ ว งที่ ผ่ า น ม าเหมือน เป็นช่วงที่เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ตามเล่นงาน เพราะทำดีแล้ วก็ไม่มีใครเห็น

ช่ ว ย เ ห ลือ คนอื่นแล้ว เขาก็ลืมบุญคุณเรา เรียกว่าทำบุญ กับคนไม่ขึ้น ชีวิ ตหยุดนิ่งกับที่ ไม่มีความก้าวหน้ าเข้ามาในชีวิ ต

เรี ย กไ ด้ ว่ าแ ย่พอสมควร แต่ตอนนี้ด วงชะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าด วงมาฟ้าเปิ ดเลย ก็ได้ ชีวิ ตต่อจากนี้จะดีมาก

น อ ก จา ก ตัวคุณ ที่ทำงานดัน ตัวเองแล้ว ยังมี ผู้ ใ ห ญ่ ที่คอยเป็นกองหนุน ดันคุณอีกแรง ทำให้คุณมีโอกาส ประสบความสำเร็จม าก

ต่ อ จ า ก นี้จะเจอแต่เ รื่ อ งดี ดี อุปสร ร คปัญหาใน ชี วิ ตจ ะ ค ลี่ คล าย ไป หมดเว ร หมดก ร ร มเสี ยที

 

โ ช ค ช ะ ต า ราศีธนู

ชาวราศีธนู พักก่อน เจอปัญหา เยอะมาก ทั้งปัญ หาการงาน การเ งิ น สุ ข ภา พ ความรัก เรียกว่าเจอแบบครบถ้วน

กร ะ บ ว น ค วาม แม้ว่าจะไม่โคม่า เท่ากับราศีเมถุน แต่ก็เรียกว่า พ อ ส ม ควร เหมือนเจ้าก ร รมนายเว ร มาคอยเ ช็ ก บิ ล

แต่ ต อ น นี้ดีขึ้นมาก อุปสร ร คปั ญห าค่อย ค่อย คลี่คลายไป ในทิศทางที่ดีขึ้น ด วงชะตาพลิกจากร้ า ยกลายเป็น ดีมาก

ดี ทั้ งเ รื่ อ งการงานและการเ งิ น แ ถม มี ผู้ใหญ่ อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบ รีบ เพราะด วงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ จ ะ เ ริ่ ม ซ า ลง

ใ น ช่ ว ง เ ดือนธันวาคม แม้ว่าด วงจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่ อ ยหน่อยก็เท่านั้น

 

โ ช ค ช ะ ต า ราศีมีน

สำหรั บ ชาวราศีมีน มีเกณฑ์หมดเคราะห์ หมดโศ กก็จริง แต่ต้อ งใจเย็น เย็น เพราะตอนนี้จะยังมีปัญหาใ ห้ต้องแก้ไข

มีค ว า มทุ กข์ ความเครี ย ดพอสมควร แต่จะเริ่ม ดีในช่วงเดือน พฤศจิกายน ชาวราศีมีน มีโอกาสประสบความสมหวั ง

ใ น เ รื่ อ งหน้าที่การงาน อย่างมาก อุปสร ร คปัญหา จะเริ่มคลี่คลาย ไปในทางที่ ดีขึ้น จะมีโอกาส ได้รับผิ ด ชอบงานดี

ง า น ที่เ ป็น ห น้ า เป็นตา ข ององค์กร แถมผู้ใหญ่ จะเริ่มให้ ความเมตตาอีกด้วย