ว า งถูกตำแ หน่ ง เงิ นทอ งเข้ าหา เรียกทรัพย์เข้าบ้า น ตามตำ ร าโ บ ร าณ

ว า งถูกตำแ หน่ ง เงิ นทอ งเข้ าหา เรียกทรัพย์เข้าบ้า น ตามตำ ร าโ บ ร าณ

บ้านนั้นหากเราจัด ฮ ว ง จุ้ ยไม่ถูกหลักเงินก็ไม่อย ากจะ เ ข้ า มาหา แถมยังจะผลักเงินที่มีให้ออกไปอีกด้วย

วั น นี้ช ว นมาเส ริ ม ฮ ว ง จุ้ ยบ้านแบบง่ายๆ โดยการทำ 4 สิ่งคว ร ว า งใ ห้ ตรงถูกตำแหน่ง จะช่วยเรียกเงิน เรียกทอง

ท รั พ ย์ สินต่างๆ เข้ามาในบ้านได้ ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ทำตามได้ทุกคน ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งย าก

อี ก ทั้ งไ ม่ ต้ อ งพึ่ ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยด้วย มีอะไรบ้างนั้นมาติดตามอ่ า น กันด้านล่างนี้ได้เลย

 

1. ไ ข่ ไ ก่ 8 ฟ อ ง

สำห รั บ ไ ข่ ไ ก่ นี้จะเป็นเหมือนกับทองคำ ควรจะมีไว้สัก 8 ฟอง อย่ าให้ข า ด ในครัว หรือจะใส่ตะกร้าวางไว้บนโต๊ะกิน ข้ า วก็ ไ ด้

เ ห มื อ น กั บ ว่ า บ้านเรามีทองคำอยู่ ช่วยเรียกเงินทองต่างๆ เข้าม า ม า ก ขึ้น

ส่ ง เ สริ ม ใ ห้ร่ำรวยเงินทองทรัพย์สิน มีเงินใช้คล่องตลอด

 

2. เ ต า ไ ฟ / เ ต า แ ก๊ ส ตั ว แ ท นค ว า มโชคดี

แทบทุกบ้านจะมีเ ต า ไฟ อ ยู่แล้วจะเตาแก๊สหรือเตาอะไรก็ตาม และควรวางให้เตาอยู่ในตำแหน่งติดกับกำแพง

อ ย่ า ว า งโล่ง ๆ เพราะจะทำให้ข า ด พลังไร้โชค หากเอาไปติดผนังไว้โชคจะมาหา การเงินจะดี งานราบรื่นมากขึ้น

หากเป็นสมัยก่อนก็ ค ง เ ป็ น เตาถ่านแต่ทุกวันนี้ไม่นิยมใช้กันแล้ว จะมีก็แต่เตาแก๊ส แต่ควรจัดวาง

ใ ห้ ถู ก ห ลักฮวงจุ้ยคือต้องวางติดกำแพงหรือผนังทึบ ไม่ควรจะวางเตาไว้ที่บริเวณกลางห้องครัว

ห า ก ทำ แ บ บ นี้ จ ะข า ด พลังในการดูดทรัพย์ ทำให้ขัดสน หากวางติดผนังจะช่วยดูดทรัพย์สินเงินทองได้ดีกว่า

 

3. ข้ า วส า ร จ ะ ต้ อง เต็ ม ถังอยู่เสมอ

ต า ม ค ว า ม เ ชื่ อแล้วหากบ้านไหนมีข้าวส ารอยู่เต็มถังเสมอนั้นจะส่งผลให้คนในบ้านไม่ขัดสน

ใ น เ รื่ อ ง ข องอาหารการกิน ความเป็นอยู่ดี และมีเงินทองใช้ไม่ขัดสน ฉะนั้นอย่าให้ข า ด ข้าวส า ร

ใ น ค รั ว เ ลยควรจะมีเต็มถังอยู่ตลอดเพื่อว่าจะได้มีข้าวกินตลอด และตามความเชื่อแล้วยังเป็น ตั ว ที่ จ ะ ทำให้

เ จ้ า ข อ ง บ้ า น มี เ งินทองใช้จ่ายตลอดไม่เคยข า ด มื อ เ ลย พรั่งพร้อมไปด้วยข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่เคยขัดสนอะไร

 

4. ค ว ร เ ลื อ ก ใช้ จ า น ชามกลมสีขาว

จะ เ ห็ น ว่าตามภัตตาคารใหญ่ๆ ส่วนมากจะนิยมใช้จานชามลักษณะกลมและเป็นสีขาว

เ ชื่ อ กั น ว่าสีขาวนั้นเป็นรากฐานของความอุดมสมบูรณ์ ช่วยทำให้การเงินมั่นคง ร่ำรวย

มี ฐ า น ะ ท า ง การเงินดีขึ้น บ้านใครที่ยังไม่มีจ า น ก ล มสีขาวก็อย่ าลืมหามาไว้ใช้กันด้วยนะ

 

ลอ ง สำ ร วจในบ้านของคุณ ว่า ว า ง ของ 4 อย่างนี้ไว้ถูกตำแหน่งตามความเชื่อของคนโบราณบอกไว้หรื อ เ ป ล่า

ถ้ า รู้ สึ ก ว่าการเงิ น ติ ด ขั ด หรือไม่คล่อง ก็ลองวางให้ถูกตำแหน่ง แล้วเตรียมตัวรับทรัพย์เข้าบ้านกันเลย

นี่ เ ป็ น เ พี ย ง คำบอกเล่าและความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยของคนโ บ ร า ณ

 

เ ป็น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุคคล โปรดใช้วิ จ า ร ณ ญ า ณ

 

น อ ก จ ากนี้อาจจะยังมีอย่ างอื่นอีกมากมายเลยที่จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านได้ แต่ว่าทั้ง 4 ข้อนี้

ห า ก ทำตามได้ครบก็ส่งผลให้การเงินดี เรียกทรัพย์สิ น เ งิ นทอง และสิ่งดีๆ เข้ามาในบ้ า น ไ ด้

ห า ก ใ ค ร ส น ใ จเรื่องเกี่ยวกั บ ศ าสตร์ ฮวง จุ้ ยบ้ า น ก็อย่ าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติ ม กั น ต่อน ะ