เ ดิ นธุดงค์เท้ าเปล่ านับพันโ ล หลวงตาบุ ญชื่ นอ ายุ 72 ปี ปัจจัยไม่จพเ ป็ น

เ ดิ นธุดงค์เท้ าเปล่ านับพันโ ล หลวงตาบุ ญชื่ นอ ายุ 72 ปี ปัจจัยไม่จพเ ป็ น

ในสมัย พุ ท ธ กาล “ธุดงค์” คือ วัตรหรือแนวทางปฏิบัติ 13 ข้อ ที่ พระ พุ ท ธ เจ้าทรงอนุญาตไว้ให้พ ระสงฆ์

ที่ ตั้ ง ใ จ ส ม าทานความเพียรได้เลือกนำไปปฏิบัติตามความสมัครใจ เพื่อมุ่งกำจัดกิเลสและขัดเกลาจิตใจ

แต่ต่อมาความหมายของธุดงค์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยหมายถึง วัตรของพ ระภิกษุที่แบกกลดเข้าป่าเพื่อฝึกปฏิบัติ

ซึ่ ง ก ล่า ว กันว่า การถือสันโดษเช่นนี้จะช่วยให้จิตพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว แ ต ก ต่ างจากการอยู่สถานที่เดิม

เ ป็ น เ ว ล านาน ๆ ซึ่งจะทำให้ติดสถานที่และได้รับความสะดวกมากเกินพ อดี

การธุดงค์นั้นต้องเผชิญกับภัย อั น ต ร า ย ทั้งจากคน สัตว์ป่า ไปจนถึง โ ร ค ภัยไข้ เ จ็ บ ต่าง ๆ นานาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ส่ ว น ใ นทางจิตใจก็ต้องต่อสู้กับกิเลส สิ่งเร้าความรู้สึกหรือเวทนาต่าง ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

จ น ก่ อ เ กิ ดเป็นประสบ-การณ์ทาง ธ ร ร ม อันล้ำค่า

 

ชาว พุ ท ธ ต่างพากันเริ่มใสหลวงตาบุญชื่นอายุ 72 ปีเดินธุดงค์เท้าเปล่านับพันกิโ ล ไ ม่ รับปัจจัยเผยไม่ต้องใช้

บริเวณข้างถนนสายสกลนครกาฬสินธุ์ บริเวณบ้านหนองผ้าอ้อมตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์

พ บ พ ระภิกษุสง ฆ์ สู ง อา ยุ ส ะพายย่ามและบาตร เดินออกจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้รุดสอบถามพบว่า

 

พ ระที่กำลังเดินธุดงค์คือหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี อยู่ที่บ้านทุ่งนาเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม

ไ ด้ อ อก เดินธุดงค์ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมาโดยมีญาติโยมร่วมส่งจำนวนมาก และเมื่อธุดงค์ผ่านในตอนเช้า

จ ะ ค อ ยมีชาว พุ ท ธ นุ่งขาวห่มขาวนำ อ า ห า ร คอยใส่บาตร เมื่อเดินค่ำถึงไหนก็จะจำวัด

ที่ มี หรื อ ใ น วั ด โ ดยจะมีญาติโยมที่ทราบข่าวคอยมาฟัง ธ ร ร ม อย่างไม่ขา ด ส าย

จากการสอบถามหลวงตาบุญชื่นได้พ รรษาฉลอง 80 พ รรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 หลวงตาบุญชื่น

ไ ด้ เ ปิ ด เผยว่าซึ้งในรสพ ระ ธ ร ร ม และจะไม่ขอลาสิคะเคยมาจำพ รรษาอยู่บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ไ ด้ สี่ พ รรษา และอุปสมบทได้ 7 พ รรษาแล้วในพ รรษาที่ผ่านมาจำพ รรษาที่บ้านพักสงฆ์บ้านเสาเล้า

 

หลวงตาบุญชื่นเปิดเผยว่าก่อนที่ได้เดินออกธุดงค์ในปีนี้ความตั้งใจในวัตรปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาอย่างทุกปี

ห ลั ง ออกพ รรษาตรงกับวันที่ 2 ต.ค. 2563 จึงได้เริ่มออกธุดงค์จากที่พักสงฆ์

หลวงตาบุญชื่นเป็นพ ระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและจะชอบเดินธุดงค์เท้าเปล่าเพียงรูปเดียว

ไ ม่ มี ก รดมีเพียงบาทและย่ามซึ่งย่ามก็จะมีของที่ใช้ย า มจำเป็นเมื่อฉันเช้าเสร็จก็จะนำน้ำปานะที่ญาติโยมนำถวายติดตัวไปแต่พ อฉันเท่านั้น

 

หลวงตาบุญชื่น ไม่ยึดติดสิ่งของนอกกายหลวงตาไม่รับปัจจัยเพ ราะไม่จำเป็นต้องใช้ได้ เ งิ น มามาก

ก็ ไ ม่ รู้ จ ะ เ อาไปทำอะไรส่วนการธุดงค์นั้นมีความตั้งใจกำหนดเดินให้ได้วันละ 25 ถึง 30 กิโล

เ ก ร็ ด คว ามรู้

อานิสงส์ การปฏิบัติธุดงควัตร ทำให้พ ร ะ ที่จาริกไป ตามสถานที่ต่างๆ อยู่อย่างสมถะ เ สี ย ส ละ

ลดละอุปโภคบริโภค ทำให้จิตของท่าน เป็นอิสระพ้นจาก พันธนาการเครื่องร้อยรัดขัดขวาง สู่ความเบาสบาย

สงบเอื้อต่อกา ร เ จ ริ ญสมาธิ(Meditation) ภาวนา บำเพ็ญความเพียร การท่องไป ในที่ต่างๆ เป็นการฝึกจิต หลอมใจ

ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ง มีสติระลึกรู้ มีบทบริ ก ร รม พุทโธ อยู่กับสายลมหายใจ การเจริญสติ ก่อให้เกิดสมาธิ และจิตตานุภาพ