จ ะมีเ งิ นมากแค่ไหน ก็ซื้ อความห่วงใ ยของแ ม่ไ ม่ไ ด้

จ ะมีเ งิ นมากแค่ไหน ก็ซื้ อความห่วงใ ยของแ ม่ไ ม่ไ ด้

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอด เพื่อให้ลูกอิ่ม แม่ผู้ที่ยอม ทุ ก ข์

เ พื่ อ ให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย แม่ผู้ที่ยอม ต า ย เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

จ ะ กี่ ค รั้งที่เราทำให้คนที่รักเราที่สุดต้องเ สี ย น้ำตาเพราะการกระทำ

ห รื อคำพูดที่ไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองของเรา จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้ง ใ จ ก็ตาม

รู้ ไ ว้ เ ถอะว่า หัวใจของผู้เป็นแ ม่ ยัง ค งอภัยให้เสมอ

 

ในทุกวั นนี้ ลูกๆ หลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่

ใน ก า รเ ลี้ ย งดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่ อย า กได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย า กกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อย า กเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย า กเรียนอะไรแม่ก็ส่งเ สี ย ให้เรียน อย า กทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุน

ใ ห้ ทำอ ยู่ ตลอดมา ลูกๆหลายคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงินทองที่ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา พ ร้ อ มทั้งการศึกษาที่ดี

ใ น ส ถ า บั นที่มีชื่อเ สี ย ง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร

 

วันที่มี แม่ถามว่า ทำไมไม่เก็บที่นอน แ ม่ ถ ามว่า ทำไมไม่ล้างจาน

แม่ถามว่า ทำไมไม่ทำความสะอาดบ้าน แม่ถามว่า จะไปไหน

แม่ถามว่า ไปกับใคร แม่ถามว่า กลับเมื่อไหร่

แ ม่ ถ า มว่า ทำไมกลับบ้านดึก แ ม่ ถา มว่า ทำไมไม่รับสาย

แม่ถามว่า กินอะไรมาหรือยัง แ ม่ ถ า มว่า ทำไมไม่อ่ า น line แ ม่

 

แล้ว วันหนึ่ง!! มีที่น อ น ร ก รุ ง รั ง จ า นกองเต็มอ่าง

บ้านที่มีแต่ฝุ่น ไ ป ไ หนก็ได้ ไปกั บ ใ ค รก็ได้

กลับกี่โมงก็ได้ กลั บดึ ก แ ค่ไหนก็ได้

ไ ม่มี ” สายที่ไม่ได้รับ ” ไ ม่ มี อาหารวางรอบนโต๊ะ

ไม่มี ข้อความทาง line ของแม่

 

นั่นหมายถึง… ค ว า ม ห่ วงใย ได้ ต า ย ไปจากคุณแล้ว

ถ้ า วันนี้ความห่วงใย .. นั้นยังอยู่ จ ง ถนอม รั ก ษ า ไว้ให้จงดี

จงมองที่เจตนา จง อ ย่า รำค า ญ ความห่วงใย

เ พ ร าะเงินมากแค่ไหน…ก็ซื้ อ คว า ม ห่วงใยของแม่ไม่ได้

 

ถึงลูกรักของแม่ ไ ม่ ต้ องบอกรักแม่ ในวันที่แม่ไม่หายใจแล้ว

ไ ม่ ต้ อ ง โ อ บ กอดแม่ ในวันที่แม่ไร้ความรู้สึก

ไ ม่ ต้ อ งขอโ ท ษแม่ ในวันที่แม่ไม่ได้ยิน

ไ ม่ ต้ อ ง หา ของอร่อยให้แม่ ในวันที่แม่ไม่รู้รส

ไม่ ต้ องอย า กดุแลแม่ ในวันที่แม่จ า ก โลกไปแล้ว

 

ถ้ารักแม่ ก็จงทำดีกับท่าน ไม่ต้องรอให้ท่าน จ า ก ไ ป ก่ อน

แล้ ว ม า นึ กเ สี ย ใจในภายหลัง