ทุ กคนล้ ว นเท วดาคุ้มคร อ ง สว ดบูช าประจำ ร วยหรือ จ นอยู่ที่เราบูช า

ทุ กคนล้ ว นเท วดาคุ้มคร อ ง สว ดบูช าประจำ ร วยหรือ จ นอยู่ที่เราบูช า

ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้เมตตาบอกไว้ว่า ในแต่คนละคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่

คือ เท ว ด า เ หล่ านี้จะคอยช่วยปกปักษ์รักษาและดูแลด ว ง ชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุข

 

หากจะพูดว่าเทวดาประจำตัวเรา ท่านคือ “เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร” ของเราอีกแบบหนึ่งก็ไม่น่าจะผิ ด

ท่านคือ คนที่เรายังมีบ่วง ก ร ร ม ผู ก พันกัน เป็นเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ฝ่ายดีของเรา

ที่คอยดูแลเรา ช่วยเหลือ ดลใจ อาจเป็นบรรพบุรุษของเราก็ได้

พ่อแม่เราทั้งในภพนี้หรือหลายๆภพที่ผ่านมา เป็นพี่น้อง ลูก ญาติที่รักเรา ป ร า ร ถ น าดีกับเราสุดหัวใจ

 

เวลาที่เราทุ กข์ แ ส น ส า หั ส เ วล า ที่เรานึกว่าเราไม่ รอดแล้วนั้น

แต่แล้ว จู่ๆ เราเหมือนถูกดันออกพบความสว่างจนได้ นั่ น เป็ น เ พราะท่านชี้ทางให้กับเรา

ซึ่ งก็ ต้อ ง เ ป็นไปตามบุญ ก ร ร ม ของเราด้วยนะ อย่างไรก็ตามทุกคนยังคงต้อ ง เ ป็ น ไปตาม ก ฎ แห่ง ก ร รม

ไม่มีใครอยู่เหนือ ก ร รมของตัวเองได้ ก ร รมดีหรือ ก ร รมชั่ วก็เป็นไปตามนั้นแหละ

เ ท ว ด า ท่านอาจจะมีส่วนช่วยเหลือ ก็ แ ค่ เ พี ย งชี้ทางสว่างให้ท่าน

 

แต่เราจะไปตามนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่เรา ถ้ า มี จิตมีบุญเป็นพื้นฐาน

ย่อมเชื่อมต่อจิตกับท่านได้ง่ายๆ เ ห็น ช่ อ งทางหลุ ดพ้น ก ร รม

แ ล ะ พา ตนเองหลุดพ้นได้โดยง่าย

 

คนโบราณจะ แ น ะ นำเสมอว่า เ มื่ อ สร้างบุญครั้งใด จงอุทิศให้เทวดาประจำตัวด้วย

เวลาจะสร้างบุญ ส ว ด ม นต์ ทำสมาธิเจริญภาวนา เ ชิ ญท่า น ม าร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะ

ทำเถิด วันหนึ่งวันใดที่เราลำบาก ท่ า น จ ะ ม า ช่วยให้พ้นคับขัน

จงพิจๅรณาด้วยสติ ด้วยภูมิธรรม ด้วยปัญญา เ ท ว ดามีอยู่ทุกคน จะร วย หรือ จนอยู่ที่บูชา สวดแล้วร วย

เป็นอีกหนึ่งส า ร ะประโยชน์ดี สำหรับการแนะนำภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น

ให้ ท่ า น เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิ ษฐ า นจิต ดังต่อไปนี้

 

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ข อส่ ว น บุ ญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีค ว า มสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้

ไ ป กับพ ร ะ แม่ธรณีพ ร ะ แม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พ ย า น

ข อ อ า นิ ส งค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่ อ – ส กุ ล) ได้กระทำในวัน นี้ ทั้ งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ ข้า พ เ จ้ า พ้ นจาก ค ว า มทุ กข์ เ รื่ อ งที่ประสบปั ญ ห า

ไม่ว่าท่านจะมาจากชา ติ ใ ด ภพ ใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด

ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย

อ ย่ าแวะ อ ย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุ ก ท่ านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ

ข ออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ

ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ ส า ธุ บุญ