สุดย อ ดคุณครูดี ไม่รู้จั ก เ ห น็ ด เห นื่ อย ข้ า มน้ำข้าลำธ า ร เข้ าเยี่ ย มบ้านนักเรียน

สุดย อ ดคุณครูดี ไม่รู้จั ก เ ห น็ ด เห นื่ อย ข้ า มน้ำข้าลำธ า ร เข้ าเยี่ ย มบ้านนักเรียน

 

หลายวันที่ผ่านมาเราได้เจอแต่ข่าวที่ครูทำไม่ดีกับนักเรียน วันนี้เราจะพาไปพบกับคุณครู

ที่มีใจรักในอาชีพจริงๆ นับเป็นอีกหนึ่งภาพเหตุการณ์ดีๆในอาชีพครู กับภาพของเหล่าคุณครู

ที่ไปเยี่ยมบ้านเ ด็ ก นั ก เ รียน ทั้งนี้ในหลายครั้งเรามักจะเห็นภาพของคุณครูตามถิ่นทุรกันดารเหล่านี้

ผู้มาสอนด้วยใจ ออกตระเวรเยี่ยมนักเรียนตามบ้านแม้ว่าจะห่างไกล เพี ย งใ ด

คุ ณ ค รู ก็ พร้อมจะลุยไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกศิษย์ตัวน้อย จนหลายครั้งเมื่อ มี ภ าพออกไปก่อเกิดเป็นความประทับใจให้แก่ชาวเน็ตเมื่อได้เห็น

เพื่อนักเรียนของครู ครูทำได้ เมื่อไม่นานนี้กับภาพของคุณครูโรงเรียนบ้านปากแพรก ที่ลุยป่าฝ่าดงเข้าไปเยี่ยมลูกศิษย์

ถึงแม้บ้านของลูกศิษย์จะต้องข้ามน้ำไปก็ตาม เหล่าคุณครูก็ไ ม่ ห วั่ น จนได้รับเ สี ยงปรบมือจากชาวเน็ตกันอย่าง ล้นหลาม

น อ ก จ ากนี้ แ ม้ ว่ า ก ระโปรงของคุณครูจะข า ดก็ ยั งพร้อมลุยไปหาลูกศิษย์เสมอเห็นแล้วขอปรบมือให้กับคุณครูกลุ่มนี้ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์จริงๆ

เรี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น คุ ณครูที่น่าชื่นชมและน่ารักมากๆเลยทีเดียวบางครั้งโรงเรียนค่าเทอมแพงๆ

ก็ ยั ง คงต้องยอมแพ้ให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารที่คุณครูได้รู้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนด้วย