หล ว งปู่ทองปา น พ ร ะ อริยเจ้ากล า งป่าใหญ่ พ ร ะ นักปฏิบั ติ สั ต ว์ร้ า ยไม่เ ค ยกล้ำกราย

หล ว งปู่ทองปา น พ ร ะ อริยเจ้ากล า งป่าใหญ่ พ ร ะ นักปฏิบั ติ สั ต ว์ร้ า ยไม่เ ค ยกล้ำกราย

ใ นบ้า นเรา ที่เป็ นเมืองพุทธ เราคุ้ นเคยกับพ ร ะ สงฆ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ก็ต้องยอมรับว่า พ ร ะ สงฆ์

ที่เป็ นพ ร ะ อริยเจ้าผู้หม ดกิเลส หรือเป็ นพ ร ะ อรหั นต์ ยังมีอยู่น้อยนัก ถ้าเทียบกับพ ร ะ สงฆ์ธรรม ดาๆ ทั่วๆไป

แ ต่ ก็ ถื อ ว่ า ยั ง ค งมีอยู่ซึ่งพ ร ะ สัจธรรม ที่มีพ ร ะ สงฆ์เข้าถึงธรรมอั นสูงสุ ด หม ดแล้วซึ่งกิเลส

กลางป่าลึก ยังคงมีพ ร ะ สงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมากมาย ที่ยังคงบำเพ็ญภาว นา ไม่ออกมาจากโลกภายใ น มุ่งหาความสงบภายใ นจิตใจ

แต่ใ นวั นนี้เรานำเรื่องราวของ “หลวงปู่ทองปา น ทนฺตจิตฺโต” พ ร ะ อริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกช นชาวโคราชรู้จักกั นดี

เ พ ร า ะท่า นถือได้ว่าเป็ นพ ร ะ สงฆ์ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครั ด จึงเป็ นที่เคารพนับถือของชาวบ้า น

 

ที่ วั ดป่าภูผาชั น ยังคงมีพ ร ะ สงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่อย า กให้พุทธศาสนิกช นให้ได้รับรู้ร่วมกั น

หลวงปู่ทองปา น หลวงปู่อยู่แบบนี้ นอ นแบบนี้ ปฏิบัติ ณ ที่แห่งนี้กล ดไม่มี มุ้งไม่กาง อยู่กับ นา นาสัตว์ แม้แต่ยุงก็ไม่กั ดเอามือจับแต น แต นก็ไม่ต่อย

ห ล ว ง ปู่บ อ ก ว่าทำให้ได้อย่างหลวงปู่แล้วจะรู้เอง

หลวงปู่ได้สอ นว่า 1. พุทโธ 2.อ ดท น ธร ร ม ะช นะทุกอย่าง

หลวงปู่ทองปา น ทนฺตจิตฺโต วั ดป่าภูผาชั น จ. นครราชสีมา ท่า นใ ดอย า กไปกราบสักการะ ส า ม ารถเปิ ด GPS ไปได้เลย นะคะ

ขอเป็ นสื่อกลางเผยแผ่ไปยังพุทธศาสนิกช นให้ได้รับรู้ร่วมกั น ยังมีพ ร ะ อริยะอยู่ ณ ที่แห่งนี้

วั ดป่าภูผาชั น คำสอ นของหลวงปู่ หลวงปู่บอกว่าทำให้ได้อย่างหลวงปู่แล้วจะรู้เอง สาธุ

 

ขอบ คุ ณ ที่ ม า จ าก ศริตวรรธน์ ภาสิริวงศ์