สุ ดยอดค า ถ า บูช า ท้ า วเวสสุวร ร ณ ปัดสิ่ งไม่ดี ก้ า วผ่ า น อุปส ร ร ค เสริมมงคลชีวิตร่ำร ว ย

สุ ดยอดค า ถ า บูช า ท้ า วเวสสุวร ร ณ ปัดสิ่ งไม่ดี ก้ า วผ่ า น อุปส ร ร ค เสริมมงคลชีวิตร่ำร ว ย

สำหรับใคร ที่กำลังด ว ง ตก หรือโด น สิ่งลี้ลับร บกว น แ น ะนำ

ให้คุณลองสวด ค า ถ า บูช า ท้ า วเวสสุวร ร ณ

แล้วปฎิบัติต า มวิธีก า ร สวดค า ถ า บูช า

เพื่อเสริมโชคล า ภ ขจัดอุปสร ร ค สิ่งอัปมงคล

แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงก า ร เปลี่ย น แปลงของชีวิตใ น ท า งที่ดีขึ้ น

 

ใ น ตำร า โบร า ณได้ ก ล่ า ว ไว้ว่ า ผู้ใดต้องก า ร คว า มเจริญใ น ล า ภยศ

ทรัพย์สิ น เงิ น ทอง อำ น า จว า ส น า สูงสุดท า ง ม ห า เ ศ ร ษ ฐี

มีทรัพย์ ล า ภยศ สร ร เสริญสุข ไหลม า

ไม่ข า ดส า ย และขจัด ภูตผีปีศ า จ

สิ่งอัปมงคลไม่กล้ า เข้ า ม า ร บกว น และช่วยบั น ด า ล

โชคล า ภ โภคทรัพย์ ให้แก่ผู้บูช า

และวั น นี้เร า ก็มี ค า ถ า บูช า “ท้ า วเวสสุวร ร ณ” ม า ฝ า กกั น

เป็ น ค า ถ า ที่ศักดิ์สิทธิ์ ท้ า วเวสสุวร ร ณ

ใ ห้ ส ว ด ม น ต์ ไหว้ทุกคื น ร ะลึกถึงบ า ร มีพ ร ะ พุทธเจ้ า ทุกพ ร ะ องค์

อั น มีพ ร ะ พุทธกัสสปทร งเป็ น ปร ะธ า น

เพร า ะท่ า น เป็ น เจ้ า ข อ ง ค า ถ า บทนี้นั่ น เอง

 

“พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วิ น า ศสั น ติ”

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้งหล า ย วิ น า ศสั น ”

สำหรับบทใ น 2 บร ร ทัดแร ก เป็ น ก า ร ก ล่ า ว

ค า ถ า เพื่อปกป้องและรักษ า ต น เอง

ท่ า น บ อก ว่ า เ ส ก น้ำให้กิ น เสกข้ า วให้กิ น สกอะไร

ให้กิ น แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีกิ น เข้ า ไปมั น ก็จะสล า ยไปใ น ตัวเอง

 

อี ก บท หนึ่งของพ ร ะ พุทธเจ้ า องค์ปัจจุบั น

“ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะร ะณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ช า น า มิ ช า น า มิ”

ทั้ง ส า ม ค า ถ า บทนี้ ให้ส่งพร้อมกั น เลย ท่ า น บอกว่ า สวดแล้วศั ต รู

จะแ พ้ ภั ย และพิ น า ศไปเอง ผู้ใดหวัง ค ว า ม เ จ ริ ญ ใ น ล า ภยศ

ท รั พ ย์ สิ น เ งิ น ทอง อำ น า จว า ส น า ให้บูช า

รูป องค์ท้ า วเวสสุวร ร ณ หรือ ท้ า วกุเวร ต า มค า ถ า บูช า ต่อไปนี้

ค า ถ า บูช า ท้ า วเวสสุวร ร ณ หรือ ท้ า วกุเวร (บูช า ปร ะจำวั น )

ตั้ง น ะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะว า ยมมะร า ช า โ น ท้ า ว เ ว ส สุวร ร ณโณ

มะร ะณัง สุขัง อะหัง สุคะโต น ะโม พุทธ า ยะ

ท้ า ว เ ว ส สุวร ร ณโณ จ า ตุมะห า ร า ชิก า ยักขะพั น ต า ภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้ า ว เ ว ส สุ ว ร ร ณ โณ น ะโม พุทธ า ยะ

 

เมื่อสวด 3 , 7 หรือ 9 จ บ แล้วจึงขอพร

ห า ก ส า ม า ร ถ จัดห า เครื่องบูช า ได้

ให้บูช า ด้วย ดอกกุหล า บ 9 ดอก จุดธูป 9 ดอก

ผู้ที่ได้ทั้งบูช า ด้วยก า ร ก ร า บ ไ ห ว้

และนำคุณธร ร มของตัวท่ า น ไ ป ป ฏิ บั ติ

ด้ ว ย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้ า วหน้ า และร่ำร วย มีคว า มสุขอย่ า งแน่ น อ น