ถ้ ายั งรั กตัวเอ ง ไม่ค ว รทำ สิ่ งเหล่ านี้หลั งกินข้ าวเสร็ จ

ถ้ ายั งรั กตัวเอ ง ไม่ค ว รทำ สิ่ งเหล่ านี้หลั งกินข้ าวเสร็ จ

เวลาหิวเราก็ต้องกินถูกต้องแน่นอน แต่พอหลังกินเราจะทำกิจก ร ร มบางอย่างทันทีไม่ได้ เพราะอาจจะทำให้ร่ า งกาย

ได้รับความเ สี ย ห า ย ระบบภายในรวนบางอย่างถ้าทำแล้วอั น ต ร า ยได้ วันนี้มี 8 อย่างห้ามทำ หลังกินข้าวเสร็จ

เ พ ร า ะอั น ต ร า ยมากจริง ถ้ารักสุ ข ภ า พ รักตัวเองห้ามเลยนะ มีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันได้เลย

 

1. ห้ า ม อ า บ น้ำห ลัง ท า นข้าวอิ่ม

จ ะ ใ ห้ดีควรอาบน้ำก่อนจะกินข้าว ถ้าอาบหลังจะทำให้ก ร ะ ตุ้ นก ารไหลเวียน เ ลื อ ด ส่งผ ลให้ย่ อ ยอาหารย า ก

 

2. ห้ า มทำงาน

ใ จ เย็น นะ หลังทานข้าวอิ่มจะทำงานเลยไม่ได้ส ม อ งเราไม่ได้พร้อมจะทำงานเลย เพราะว่าเ ลื อ ดยังไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ

แ ล ะส ม อ งน้อยหากเราเริ่มงานเลย ฉะนั้นจะต้องเว้นระยะก่อนเอาไว้ให้รู้สึกว่าย่อยสักหน่อยค่อยไปทำ

ห า ก กิ นปุ๊บแบบรีบ ร่ า งกายจะเหนื่อยล้า ส ม อ งก็ล้า ทำงานออกมาไม่ดีแน่

 

3. ห้ า มดื่ ม น้ำช า

โ ด ย เ ฉพาะเป็นชาแบบเข้มข้น เนื่องจากจะทำให้ร่ า งกายนั้นดูดซึมส า รอาหารน้อยลง โดยเฉพาะธาตุเหล็ก 2

ถ้ า ใ ค ร ทำแ บ บนี้บ่อย ดื่ ม ชาหลังทานข้ า วทันทีจะทำให้ เ สี่ ย ง ต่อการเป็นโ ร ค หั ว ใ จ ได้

 

4. ห้ า มออกกำลังก า ย

ไ ม่ ใ ช่สิ่งที่ค ว ร ทำ อย่างยิ่ง ไม่มีใครกินแล้วไปออกกำลังแน่ คิดก็จุกแล้ว ถ้าทำแบ บนี้

อ า ห ารจะไม่ย่อยหรือย่อยช้าร่ า งกาย ดู ด ซึ ม ส า รอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้จุ ก ท้ อ ง ท ร ม า น

 

5. อย่ากินจนต้องคล า ยเข็มขัด

แบ บนี้ก็คือคุณกินเยอะไปแล้วจนต้องคลายเข็มขัดเลย ถ้าทำแบ บนี้จะทำให้ ลำไ ส้

บิ ดตั ว ทำงา นไ ม่ปกติ และอาจจะทำให้เกิด การอุ ด ตั นได้นั่นเอง

6. ห้ า มกินผลไม้ทันที

เ พร าะว่าผลไม้มันจะไปปนกับอาหารที่เรากินเ ข้ า ไป ก่ อนนี้ แล้วจะทำให้เกิด เป็น แ ก๊ ส ใ นท้อง

ทำให้มีอ า ก า รท้อ งอื ด ไม่ย่อย อยู่ย าก ท้องเฟ้อ ไม่สบายตัว ฉะนั้นควรจะเว้นระยะไปสักพักค่อยมาทานผลไม้

 

7. ห้ า ม นอ น

ถ้ากิ นแ ล้ วนอนสิ่งที่จะตามมาคือ กรดไหลย้อนนั่นเอง ระบบการย่อ ย อ า ห ารทำงานไม่ปกติ นอนก็อึดอัด รู้สึกไม่ดี นอนไม่หลับ

 

8. ห้าม สู บ บุ ห รี่

ค ว า มจริงข้อนี้จะตอนไหนก็อย ากจะห้ามนะ เพราะบุ ห รี่ มันไม่เคยดีต่อสุ ข ภ า พอยู่แล้ว หากสู บหลังทานข้าว

จ ะทำให้เ สี่ ย งต่อกา รเ ป็ นโ ร ค ถุ ง ล ม โ ป่ ง พ อ ง อีกด้วย ยังไม่ห ม ดนะ แถมยังเ สี่ ย งต่อการเป็นโ ร ค ม ะ เ ร็ งได้เหมือนกัน

 

ทั้งห ม ด ทั้ ง ม ว ลนี้คือสิ่งที่ห้ามทำทันทีหลังการทานข้าวอิ่ม เพื่อสุ ข ภ า พของคุณเองนะ การทานข้าวนั้นมีประโยชน์ต่อร่ า งกาย

แ ต่ กิจก ร ร มบางอย่ างก็ไม่ค ว ร ทำ หลังอิ่ม ควรจะเว้นระยะอย่างน้อยสัก 20 – 30 นาทีก็ยังดี เพื่ อให้ร ะบ บ ภ าย ในทำง า นได้อย่างเต็มที่