ชี วิ ตจากนี้ห ม ดเคร าะ ห์ หมดทุ กข์ เรื่อ งย ากจะกล า ยเป็นเรื่องง่ า ย

ชี วิ ตจากนี้ห ม ดเคร าะ ห์ หมดทุ กข์ เรื่อ งย ากจะกล า ยเป็นเรื่องง่ า ย

 

สำห รับท่า นที่ เกิดวันศุกร์

เ ป็ น คน ที่รักอิสระไม่จู้จี้จุกจิกเ รื่ อ งมาก โดยเฉพาะเ รื่ อ งงานคุณจะไม่ ช อ บ ให้ใครมาบังคับ ด้ า น ความรักคุณเป็นคน

ที่ ป า ก ไ ม่ตรงกับใจ ใช่ก็จะบอกไม่ใช่ รักเขาจะบอกว่าไม่รักอยู่เสมอ เ ป็ น ค น ห น้ าตาดีไม่ชอบแต่งตัวมีพิธีรีตองมากมาย

เ ป็ น คนนิ สั ยดี แต่ไว้ใจคนย าก มักไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่น เ ป็ น ค น เก่งที่มั่นใจในตัวเองสูง

 

สำห รับท่า นที่ เกิดวันพุธ

มีส ติ ปั ญ ห าห ลั ก แหลมเฉลียวฉลาด เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ อยู่เสมอ เ ป็ น คน เ พื่อน เ ย อ ะ เพราะเป็นคนใจกว้าง ใจดี เป็นกันเอง

ห น้ า ที่ ก า รงาน มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานเพราะความสามารถของตั ว เ อ ง ล้ วน ไม่ได้มีใครคอยส นั บ ส นุน

เ ป็ น ค นที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม เ ป็ น คนเก่งมากจนคนอื่นทำอะไรคุณไ ม่ ไ ด้

นอกจากคุณจะทำตัวเอง แ ม้ ภ า ย นอกจะดูเป็นคนเฮอา มีเพื่อนฝูงมากมาย เป็นมนุษย์สัง ค ม

แ ต่ จ ริ ง แ ล้ วคุณไม่ค่อยเปิดเผยเ รื่ อ งส่วนตัว เข้าถึงย าก ความลับเยอะ

 

สำห รับท่า นที่ เกิดวันอังคาร

เ ป็ น คน ที่ มีเสน่ห์มาก แม้หน้าตาจะไม่โดนเด่น แต่คารมนี่ถือว่าชนะข า ดลอย ด้ วย ความที่คารม ดี

จึ งไม่แ ป ลกที่จะรับมือกับปัญหา ได้ทุกสถานการณ์ เป็นคนที่พูดจา สุ ภ าพ แต่เวลาโก ร ธจะใช้คำพูดที่ ฟั ง แล้วเ จ็ บสุด

ภ า ยนอ ก อ า จดูซื่อ แต่จริงแล้วฉลาดมาก ชนิดที่ว่ า ใ ครก็ตามไม่ทันเ ป็ นคนที่ขยัน ไม่ย่อท้อต่ อ อุ ป สรรค เวลาโ มโ ห น่าก ลั วสุด ใครก็เ อ าไม่อยู่

 

สำห รับท่า นที่ เกิดวันเสาร์

เ ป็ น ค น ที่โลกส่วนตัวสูงเข้าใจอะไรย ากมากที่สุด มักมีมุมลึกลับ เ ป็ น ของตัวเองที่คนอื่นไม่รู้ มีเพื่อนเ ย อ ะ

แต่รู้สึกเหงาอยู่ตลอดเวลา มั ก จ ะชอบพูดคำว่าไม่เป็นไรอยู่สม่ำเสมอ เป็นคนที่แ ส ด ง อ อ กตรงกันข้ามกับความรู้สึก

ภายนอกดู เ ป็ น ค นที่เ ข้ ม แข็งมาก แต่ลึกในจิตใจแล้วเป็น ค น ที่ อ่อนไหวมากเช่นกัน

เ ป็ น ค น ที่ มีความสามา ร ถ มักทำเ รื่ อ งย ากได้อย่างง่าย แต่ทำเ รื่ อ งง่ายไม่ค่อย