“คนละครึ่ง” เตรีย มเปิดล งทะเบี ย น พร้อมเปิ ดเ งื่ อ นไ ข แจ ก 3,000 บาท

“คนละครึ่ง” เตรีย มเปิดล งทะเบี ย น พร้อมเปิ ดเ งื่ อ นไ ข แจ ก 3,000 บาท

วันที่ 17 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมของ ศบค. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรั กษ าระดับการบริโภคภายในประเทศ

ซึ่ ง ร ว มไปถึงโครงการคนละครึ่ง ที่แจกเงิ น 3000 บาท ให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ

โ ด ยที่รัฐจะออกเงิ นให้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง โดยรายละเอียด มีดังนี้

 

วั นที่ล งท ะเ บี ยนร้านค้า

– วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

วั นที่ล ง ทะ เ บี ย นสำหรับบุคคลทั่วไป

– 16 ตุลาคม 2563

 

ร ะย ะเวลาของโครงการ

– ป ล ายเดื อ น ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

 

คุ ณ ส มบัติผู้ที่จะสมัครมีอะไรบ้าง

– อ ายุ 18 ปีขึ้นไป

– สัญช า ติไ ทย มีเป้าหมายรับที่ 10 ล้านคน

 

ล ง ท ะ เบียนที่ไหน

– www.คนละครึ่ง.com ห รื อ แจ้งผ่านสาขาขอ งธ น า คารกรุงไทย

 

ใช้ ง า น ไ ด้อ ย่ างไร

รั ฐ จ ะจ่ายเงิ นให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ของมูล ค่ า สินค้า ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน แ ต่ล ะ ค นจะได้รับเงิ น 3000 บาท ทั้งหมด

เช่น หากคุณต้อง ก า รซื้ อ ข อ งมูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง คุณจะจ่ายเงิ นแ ค่ 100 บาท เท่านั้น

แ ต่ ถ้ า ในวันเดียวกันนั้น คุณต้องการซื้อของอีกมูลค่า 200 บาท คุณ ต้ อ ง จ่ายเงิ นเองเต็มจำนวน เพราะเกิ น ลิ มิต ที่ จำ กั ดไว้ที่ 100 บาท/คน/วัน

 

ใ ช้ง า น ได้ที่ไ ห นบ้าง

ร้านอาหาร เครื่องดื่ ม ทั่วไป ร้านแผงลอย โชห่วย ซึ่งร้านนั้นต้องไม่ใช่นิติบุคคล

ท ว่ าไม่สามารถซื้อลอตเตอรี่ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ บุหรี่ และก า รบริก า รได้

 

ใช้ ง า น ที่ร้า น ส ะ ด ว กซื้อได้หรือไม่

– ไม่ได้