ชีวิตกำ ลั งแ ย่ หาโอกาสไปกร าบไหว้ พร ะสีวลี แล้ วทุกอย่ า งจ ะดี ขึ้น

ชีวิตกำ ลั งแ ย่ หาโอกาสไปกร าบไหว้ พร ะสีวลี แล้ วทุกอย่ า งจ ะดี ขึ้น

แ น ว ท างในการบูชา พ ร ะ สีวลี ที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ซึ่ง มาลาภยศ ชื่อเ สี ย งที่ขจรไปไกล

พ ร้ อ ม รั บ ความร่ำร วย มั่งคั่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว เราจึงควรบูชา พ ร ะ สีวลีเป็นประจำ

ท่านทรงเป็น พ ร ะ ภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์มั่งคั่ง ที่ไม่เคย ข าด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏ อย่างเด่นชัด

สื บ ท อ ด มาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพ ร ะ สิวลี อย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำร วย อย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ ข าด

 

แ น ว ทา งก ารบูชา พ ร ะ สีวลี

1. น้ำผึ้ง

2. ผ ล ไ ม้สด

3. ด อก ไม้ขาว หรือ ด อ กไม้ที่มี กลิ่นหอม หรือดอกบั ว ทุ ก ช นิ ด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้

4. น้ำส ะ อ าด 1 แก้ว โดยลอยดอก ม ะ ลิ ไว้ บนน้ำ

5. จุดธูป 3 ดอก

6. เ ที ยน บูชา 1 เล่ม

เ ค ล็ ดลั บวิธีการบูชาพ ร ะ สิวลี

โดยต้องเริ่มจาก การหมั่นบริจาคทาน ในที่ ที่ ย ากลำบาก คือหัวใจของการบูชาพ ร ะ สิวลี ให้เป็นผลดี

เ พ ราะในอดีตทุก ทุก ชาติที่ผ่านมา พ ร ะ สิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรีทธาที่ เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรีทธาเต็มร้อย

แ ม้ ว่ า ของที่ทำบุญ จะราคาไม่แพง แต่ก็จะเป็นการถวายที่ ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งทีี่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำ ในทะเลท ร าย ดุจการได้อาหาร ในย ามหิว

 

ดังนั้ น ผู้ที่ต้องการที่จะให้พ ร ะ สิวลี ท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ย ากไร้มาก มาก ท่านจะได้อานิสงส์ บุญมาก

แ ล ะ ต้ อ ง อุทิศบุญนั้นส่งไปให้พ ร ะ สิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญ และเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

 

ค า ถ า บูช าพ ร ะ สิวลี

ตั้งนะโม 3 จบ

(ส ว ดพ ร ะ คาถาบทนี้เป็นประจำ อธิษฐานจิต ขอเงินทองโชคลาภ พ ร ะ สีวลีเป็นพ ร ะ อรหันต์ผู้บันด า ล โ ช ค ล า ภ)

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา.

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ

อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม.

 

ภ า ว นาก่อนนอน หรือหลังตื่นนอนแล้ว ก่อนไปทำงานนอกบ้าน จะทำให้เกิ ด ลาภร่ำรว ย

ใ น ก า ร ค้า ขาย สะดวกในเรื่อ งธุรกิจ ใครที่คิดไม่ ดี จะกลับกลายเป็นมิตร