ชี วิ ตจ า กที่เ ค ยเห นื่ อ ย เ ป็ นทุ กข์ ชะ ต าชี วิ ตห ลั งจ ากนี้ จ ะพ บ แ ต่สิ่ งดี รั บท รั พ ย์

ชี วิ ตจากที่เคยเหนื่ อ ย เป็นทุ กข์ ชะ ต าชีวิตหลังจ ากนี้จ ะพบแ ต่สิ่งดี รับทรั พ ย์

 

ช ะ ต าชี วิ ต ราศีตุลย์

คนที่เกิดตุลย์ เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไม่ชอบที่จะอวด เป็นคนพูดมากกว่าทำ คนที่ได้ร่วมงานจะเป็นคนที่ โ ช ค ดี

เ พ ร าะมักเป็นคนที่มองโลก ในแง่บวกจริงจังจริงใจกับเพื่อ นร่วมงานที่มีความจริงใจด้วย และยังมีความฉลาดมากด้วย ในช่วงปีหน้านี้จะ เป็นช่วงที่โชคของคุ ณ

ไ ปถึงจุดสูงสุด ยังมีเกณฑ์ได้เจอคนรัก ที่มีโชคมาให้หน้าที่การงานสูงขึ้น มีบารมี มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต จากนี้ก่อร่าง สร้างตัว สุขสบายกว่าเดิม ร้อยเท่าพันเท่า

 

ช ะ ต าชี วิ ต ราศีกันย์

คนที่เกิดราศีกันย์ เป็นคนฉลาดหัวไว ไม่ชอบความเรื่องมาก วุ่นวาย เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ แต่ในบางเรื่อง ก็เป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆ

และนิสัยสำคัญอิกอย่างเป็นคนที่ถึงไหนถึงกัน เป็นคนชอบ ปิดทองหลังพ ร ะส่วนใหญ่จะทำดีแล้ว ไม่ค่อยมีคนเห็น ในเดือ นตุลาคมไปถึงสิ้นปีนี้

จะนับว่าเป็นช่วงมหาโชค จะมีคนนำพาลาภก้อนใหญ่ หน้าที่การงานใดๆ จะเติบโตจะดีขึ้นเรื่อยๆ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา จากทุกข์หน่อยจะสบายขึ้น

 

ช ะ ต าชี วิ ต ราศีมีน

คนที่เกิดมีน เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ เป็นคนหัวร้อน ไม่ชอบคนพูดจาไม่รู้เรื่อง เพราะ ไม่ชอบการพูด ซ้ำ ๆ ซ า ก ๆ

เป็นคนจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาแต่คนที่เกิดราศีมังกรนั้น เป็นค นป า ก ร้ า ย ใจดี คำทำนายในรอบเดือ นกันย านี้

มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่เงินทองไหลมาเทมา พูดถึงการงานที่ทำอยู่นั้นจะเป็นไปได้ ดีและดีขึ้นเรื่อยๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสูง

 

ช ะ ต าชี วิ ต ราศีมังกร

โดยนิสัยของคน คนที่เกิดราศีมังกร เป็นคนจริงจังจริงใจ ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวเองสูง

ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นชอบทำทุกอย่ างให้ออกมาดีได้ด้วย ตัวของตัวเองและไม่ชอบให้คนอื่uมาออกคำสั่ง จังหวะชีวิตในช่วงนี้

เ ริ่ ม ถ อยห่างจากชีวิตตกต่ำ จะสุขสบายขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่วงมหาเฮง เตรียมตัวรวยได้เลย มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์ หนักเงินทองไหลมาเทมา เก็บทำนายนี้ไว้ ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี