ชี วิ ตช่ ว งนี้เข้าช่ ว งรุ่งเรื อ ง หยิบจับอะไรก็สำเร็ จ เป็นเงิ นเป็ นทอ ง

ชี วิ ตช่ ว งนี้เข้าช่ ว งรุ่งเรื อ ง หยิบจับอะไรก็สำเร็ จ เป็นเงิ นเป็ นทอ ง

 

ช ะต าชี วิ ต ชาวราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เกิ ดการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับตัวคุณ

เช่น การย้ายงาน ออกงาน การเปลี่ ย น หน้ า ที่รับผิ ด ช อบ เป็นต้น หรืออาจมีการเป ลี่ ย นแ ปล งอะไรบางอย่ างภายในองค์กรซึ่งจะส่งผลดีกับตัวคุณ

 

ช ะต าชี วิ ต ชาวราศีมีน

ชาวราศีมีนช่วงนี้ด ว งการงานจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้าทำงานร่วมกับคนห มู่มากอาจเกิ ดอาการ “สังคมเป็นพิ ษ”

ที่ ทำใ ห้ คุ ณ เกิ ดอาการเ บื่ อจนในใจลึก ลึก ของคุณเริ่มไม่ค่อยอย ากทำงานแล้ว พ.พาทินี ขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังฆทานของใช้เพื่อแก้เคล็ด

 

ช ะต าชี วิ ต ชาวราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุน มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโร คหมดภัย ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะสามารถหายใจได้อย่ างเต็มปอดอีกครั้ง

ห ลั ง จ า กอึดอัดเพราะมีอุปสรรคมานาน ต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครมาหยุดยั้งความเจริญของคุณได้อีกแล้ว

 

ช ะต าชี วิ ต ชาวราศีกันย์

ชาวราศี กั น ย์ อุ ปส ร รคในการใช้ชีวิตลดน้อยลงไปมาก ชีวิตมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่ างต่อเนื่อง หากหวังอะไรในการงาน

จ ะ มี โอกาสสมหวังเป็น อ ย่ างม า ก พ.พาทินี ขอแนะนำให้ชาวราศีกันย์ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการเสริมด ว ง