อ ย ากเสริ มโช คด้ า นการเงิน หาสิ่ งเหล่านี้พ กติดตั ว

อ ย ากเสริ มโช คด้ า นการเงิน หาสิ่ งเหล่านี้พ กติดตั ว

 

1. รู ปพ่ อแ ม่

พ่ อแ ม่ คือพ ร ะ ประจำบ้าน การที่คุณบูชาพ่อแม่ ก็จะทำให้คุณมีความเจริญในหน้าที่การงาน

เ งิ น ท อง ไ ห ลมาเทมา ดังนั้นรูปบุพการีที่อยู่ในกระเป๋าจึงถือเป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดเลยก็ก็ว่าได้

 

2. ก ระ เ ป๋ าเงิน

สิ่งสำคัญในการเรียกเงินทองเข้ากระเป๋า จะต้องเลือกใช้กระเป๋าที่ถูกโฉลกกับตัวเรา ตามวันเกิด

ต า ม ช ะ ต าราศี เพื่อนำมาใช้ในการเสริมชะตาด้านการเงินให้กับตัวเราเองจะเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินทองดูดโชคลาภเข้ามา

 

3. กำไ ลพญ าน า ค

พญานาค ผู้ที่สามารถเข้าถึงทรัพย์ในดินและสินในน้ำ สัญญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความเลิศในด้านโชคลาภ

แ ล ะ ก า รช่วยเหลือของพญานาคจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าพ ร ะ ท่านสามารถช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ได้มากมายแต่ไม่เกินกฏแห่งก ร ร ม

องค์พญานาคราช ช่วยดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข เพิ่มพูนสติปัญญา โชคลาภมากมี

ส่ งเ ส ริ ม บา รมีวาสนาและช่วยคุ้มครองปกป้องภั ยอั น ต ร า ยให้หมดสิ้นไป

 

4. แห ว นหั ว น ะโมเสริม ด ว ง

แหวนหัวนะโม เครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช “หัวนะโม”

คือของมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช คนนครฯ ต่างก็รู้จักและมีไว้เป็นของมงคลประจำตัว

โ ด ย เ ชื่ อกันว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาล คือทั้งด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ และป้องกันภั ยแ ค ล้ ว คล า ด เ ป็ น ของดีที่คนนครฯ นิยมมีไว้ติดตัว

 

5. เ งิ นข วั ญถุง

เงินก้อนแรกที่พ่อแม่ ผู้มีพ ร ะ คุณ บุคคลที่คุณเคารพนับถือเป็นผู้ให้มา หรือเงินแต๊ะเอีย ถือเป็นเงินมงคล

ใ ห้ เก็ บ ไ ว้ ในร ะ เ ป๋ าอย่าเผลอนำไปใช้ จะช่วยเรียกโชคลาภและป้องกันเงินทองรั่วไหลได้

 

เครื่องราง 5 อย่างนี้ เป็นสิ่งของเสริมชะตาด้านการเงินที่จะนำม า สู่ ค ว า ม โ ชค ดี

ค ว า มมั่ ง คั่ ง ด้ า นการเงินที่ดี อย่าลืมมีสิ่งของเหล่านี้ติดตัวกันด้วยนะ