ชะ ต าปีนักษั ต ร ชีวิ ตจ า กนี้เตรี ย มตั วรั บทรั พย์ก้อ นใหญ่ ด ว งพ้นเค ร าะห์

ชะ ต าปีนักษั ต ร ชีวิ ตจ า กนี้เตรี ย มตั วรั บทรั พย์ก้อ นใหญ่ ด ว งพ้นเค ร าะห์

 

ชะ ต าปีนักษั ต ร ปีระกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า ปีแม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ และยังเจอปั ญ ห าอุปส รรค ประทุเข้ามาแหลายทาง

แต่เลิกน้อยใจคิดมาก ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห สินของคุณ จะหมดไป ในช่วงไม่เกินกลางปีปั ญหาเล็กๆ น้อย ๆ

ก็จะหมดไปในสิ้นเดือน ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อย

บ อ ก เลยว่าเป็นเดือนของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โชคเข้าข้าง

เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดีๆในชีวิต

โ ช ค ล า ภ มากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้านมีรถภายในกลางปีด้วยเทอญ สาธุบุญ

 

ชะ ต าปีนักษั ต ร ปีกุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้นค่อยข้างท รม า นกับการทำงานอย่างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ

บางครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อกินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ดว งช ะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรง โชคช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง

ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยและนอกจากจะได้ปลดห แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเ สี่ ย งโชคเล็กๆ น้อยๆ

อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่า นไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ

แต่สิ่ง ดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีด้วยสาธุ

 

ชะ ต าปีนักษั ต ร ปีขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็น ช่วงต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้

แต่บัดดว งของ คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โชคลาภ

ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ดว งจะดีอย่างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วง ก็จะพบกับความสุข

ความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ขอให้ท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชค มีบ้าน มีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีด้วยสาธุบุญ

 

ชะ ต าปีนักษั ต ร ปีมะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดหสิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย กับการทำมาค้าขาย แต่บ อ ก ได้เลยว่า

ดว งช ะต าของคุณ จะได้ปลดห อย่างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การกอ บโ ก ยเงินในช่วงเดือน จะทำให้คุณได้รับทรัพย์แไม่ทันคาดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียว แ วด วงการเงินของคุณ ในปีจะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ

เป็นผลดีไปหมดอ่า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน s าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ข อ ใ ห้ ท่ า น ประสบพบเจอ แต่สิ่ง ดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ร วยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีด้วยเทอญ สาธุสาธุบุญ