เค ล็ดลับ ทำบุญปิ ดทอ งพ ร ะให้ถูกตำแ ห น่ง ส่งผลชัดเจน ชีวิตดีขึ้น รุ่ งเรื อ ง สมหวังทุกประกา ร

เค ล็ดลับ ทำบุญปิ ดทอ งพ ร ะให้ถูกตำแ ห น่ง ส่งผลชัดเจน ชีวิตดีขึ้น รุ่ งเรื อ ง สมหวังทุกประกา ร

ปิดทองหลังพ ร ะ หมายถึงการที่คนเรา ทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังในสิ่งตอบแทน สุภาษิตนี้

ทุกคนคงเคยได้ยิน มาตั้งแต่สมันยังเรียน ข ย า ยความคือ เป็นเรื่องของ คนที่ทำความดีกับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

ชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ด้านการงานหากต้องการความสำเร็จ

ในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันที การสร้างอานิสงส์โดยการ ปิดทองพ ร ะ พุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง

โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโ อกาส ปิดทองพ ร ะ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิว พรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี

เ ป็ น ที่ ถู ก เ นื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น ส่วนอานิสงค์ผลบุญที่ให้เห็นในชาตินี้

เวลาไปวัดทำบุญ ส่วน มากก็จะมีให้ปิดทองพ ร ะ กัน โดยเราสามา รถเลือ กปิดทองได้หลายตำแหน่งตามต้องการเลย

ซึ่ ง ใ นแต่ละจุดที่ปิดทองนั้นจะส่งผลอ านิสงส์ที่แ ต ก ต่ า ง กั นออกไป มาดูกันว่าตำแหน่งไหน ห ม า ย ว่ า อ ะ ไ ร บ้ า ง

เวลาเราไปปิดทองจะได้เลือกถูกจุด และการปิดทองนั้นยังทำให้ได้ผลบุญ ที่จะทำให้ผิวสวย ใจดี

มี ร าศี เป็นสง่า มีปัญญาอีกด้วย เอาล่ะมาดูความหมายแต่ละตำแหน่ ง กั น เ ลย

 

1. ปิ ด ทอ งตำแหน่งพ ร ะ พักตร์

เป็นส่วนของใบหน้าขององค์พ ร ะ เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

ป ร ะ ส บ ค ว า มสำเร็จในชีวิต ครอบครัวดี งานดี มีความสุข ได้รับความนิยมในกลุ่มคน

 

2. ปิด ท อ ง ตำแหน่งพ ร ะ อุทร

เป็นตำแหน่งท้องนั่นเอง เชื่อ กันว่าปิดทองตรงพ ร ะ อุทรนี้จะหนุนให้มีความร่ำรวย

มีเงิน ทอง มีกิน มีใช้ตลอดไม่ขัดสน มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง บารมีเยอะ

 

3. ปิด ท อ ง ตำแหน่งพ ร ะ หัตถ์

เป็น มือขององค์พ ร ะ นั่นเอง เชื่อ กันว่าจะเสริมโชคลาภ เสริมบารมี เป็นที่น่ายกย่อง น่านับถือ น่าเคารพ

 

4. ปิด ท อ ง ตำแหน่งพ ร ะ เศียร

เป็นตำแหน่งศีรษะขององค์พ ร ะ นั่นเอง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาดี มีความจำดี เรียนดี เรียนเก่ง

งาน ดี มี ค ว า ม โดดเด่น สามารถผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างสบาย มีเป้าหมายอะไรในชีวิตก็จะทำสำเร็จ

5. ปิ ด ท อ งตำแหน่งพ ร ะ อุระ

เป็นหน้าอกขององค์พ ร ะ เชื่อ กันว่าจะเสริมให้มีบารมี ความดี มีสง่าราศี

เวลาไปไหน มาไหนก็มีแต่คนรัก คนชื่นชอบ มีเสน่ห์ในตัวเอง น่าเอ็นดู

 

6. ปิ ด ท อ งตำแหน่งพ ร ะ นาภี

เป็นสะดือขององค์พ ร ะ นั่นเอง ซึ่งก็เชื่อ กันว่าจะทำให้มีเงินทองใช้ตลอ ด

ไ ม่ มี ขั ด สน คล่องตัวใช้จ่ายสะดวกมาก ๆ การเงินดีมากตลอดชีวิตเลย

 

7. ปิด ท อ งตำแหน่งฐานรององค์พร ะ

เชื่อ กันว่าจะช่วยเสริมให้หน้าที่การงาน มั่นคง ราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาขว า ง หากมีก็จะสามารถผ่ า นไปได้สบายมาก ๆ

 

8. ปิด ท อ ง ตำแหน่งพ ร ะ บาท

เป็นเท้าขององค์พ ร ะ นั่นเองซึ่งก็เชื่อ กันว่าจะเสริมให้ชีวิตมีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย อุดมสมบูรณ์

มี ที่ พั ก อ าศัยดี ๆ บ้านย านพาหนะใช้ตลอด ไปไหน มาไหนก็สะดวก ทำอะไรก็คล่องตัวมาก