ช ะต าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เกณฑ์มีคนนำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ถึงที่

ช ะต าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เกณฑ์มีคนนำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ถึงที่

 

ค น ที่ เ กิ ด วั นศุกร์

ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพ ร ะ ศุ ก ร์เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ที่พ ร ะ อิ ศ วรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว21ตัว

มี สี ก า ยป ภัสสรวิมานสีทองทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะคนเกิดวันศุกร์จึงเป็นคนมีความเพียรมีสัจจะวาจาเป็นคนรักษาคำพูด

ข ยั น ก า รงานหาทรัพย์รักษาทรัพย์จู้จี้ขี้บ่นบ่นได้ทุกเรื่องตอนเ ด็ ก ลำบากมักกำพ ร้ าพ่อ ตามเกณฑ์ชะตาต้องลำบากถึง2ครั้งแล้ว

จึ ง ไ ด้ ดี แ ละดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุขัยเรื่องของการเงินช่วงหลังมิถุนายนเป็นเดือนที่คุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่

จ า ก ง า นที่คุณทำและสลากที่คุณไปเสี่ยงโชคเลขเด็ดที่คุณได้มานั้นจะส่งผลให้เห็นในเดือนนี้จะมีเงินเหลือใช้ຢาวยันสิ้นปี2563

ค น ที่ เ กิ ด วั นจันทร์

ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพ ร ะจันทร์เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ที่พ ร ะอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า15องค์

มีสีกายนวลวิมานสีแก้วมุกดาทรงม้าเป็นพาหนะคนเกิดวัน จั น ท ร์ จึ ง เ ป็ น ค นนุ่มนวลมีเสน่ห์แต่ว่าอ่อนนอกแข็งใน

มักมีแ ผ ล เป็นจากไฟเวลาโมโหปาก กล้ า ไ ม่ ก ลั ว ใครมีมานะไม่คิดพึ่งใครแต่ว่าใจโอบอ้อมอารี เพื่อนเยอะพึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้

จะเป็นหม้ายทำมาหา กิ น ไ ด้ พ อ ประมาณป่วยหนักสองครั้งทุกข์หนักสองครั้งรอดมาได้จึงจะตั้งตัวได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุขัย

ก า ร เ งิ น ช่ ว ง หลังมิถุนายนคนที่เกิดวันจันทร์ถือว่าค่อนข้างดีเลยละมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินล้านเหมือนคนอื่นเขา

ห มั่ น ทำ บุ ญ ทำทานเยอะๆ โชคลาภของคุณจะมาจากเกจิอาจาร์ยดัง แ ถ ว ๆ บ้ า น ข อ งคุณ

ห มั่ น ทำ บุญเข้าไว้คุณจะได้จับเงินล้านแน่นอนจะได้บ้านรถใหม่สมใจหวังในไม่ช้า

 

ค น ที่ เ กิ ด วันอังคาร

ตามตำนานโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าอังคาร3เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ที่ พ ร ะ อิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือ8ตัว

มี ก า ย สีแก้วเพทาย(สีชมพู) วิมานสีทับทิมทรงกระบือเป็นพาหนะคนเกิดวันอังคารจึงมีลักษณะ นิ สั ย เ ห มื อน ก ร ะ บื

เป็นผู้มีกำลังกล้าแข็งกล้าหาญมุมานะอารมณ์รุ น แ ร ง ฉุ น เฉียวขยันขันแข็ง เป็นนักสู้ความคิดอ่ า น ว่ อ งไวเป็นคนเจรจาอ่อนหวาน

มี เ ล่ ห์ เ ห ลี่ยมรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ญาติมักนำความทุกข์มาให้ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสี่ครั้งแล้วจึงจะเป็นสุขการเงินของคุณ

ถื อ ว่ า เ ป็นช่วงที่ดีหลังจากมิถุนายนไปດวงจะดีแบบสุดๆคนใกล้ตัวจะพานำโชคมาให้คุณได้ร่ำรວยดูแลเขาให้ดีๆทั้งตอนที่ยังไม่ได้ทรัพย์และหลังได้ทรัพย์

ถ้ า ทำ ไ ด้ คุ ณจะโชคดีเรื่องของการเงินไปเรื่อยๆจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ข า ด มื อ และได้จับเงินล้านอย่างแน่นอนหมั่นดูแลคนใกล้ตัวและครอบครัวให้ดี