ห นี้สิ นล้ นหัว แก้ไม่ตกจัดการยังไงก็เอาไม่อยู่ ล องเอาเหรียญสิบห่อผ้าข า วไว้

หนี้สินล้นหัว แก้ไม่ตกจัดการยังไงก็เอาไม่อยู่ ล องเอาเหรียญสิบห่อผ้าข า วไว้

ห นี้ สิ น นั้ น หลายคนก็กุมขมับกันอยู่แก้ยังไงก็ไม่ตกสักที หนี้สินยังท่วมท้น บางทีหาทางออกจนเพลียแล้ว ทำบุญไม่ขึ้น

ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ประสบความสำเร็จ บางทีมันอาจจะเพราะว่าเรามีอะไรบางอย่ างที่คอยขัดความสำเร็จของชีวิตเราอยู่

มี เ จ้ า ก ร ร มนาย เ ว ร มีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยรบกวนอยู่ ลองมาใช้วิธีแก้แบ บนี้ ลองใช้เหรียญ 10 บาท แล้วทำตามนี้

 

1. การสะสมเหรียญ 10 บาทไปให้ครบ 120 เหรียญ ไม่ใช่ 120 บาทนะ

แต่เป็น 120 เหรียญ แฃ้วก็เอาผ้าอะไรก็ได้ที่เป็นผ้าสะอาด ผ้าขาว

 

2. ต่อไปก็เอาเหรียญที่สะสมนั้นไปทำบุ ญ โดยเอาไปชำ ร ะ ห นี้ สงฆ์ ทำบุญตามวันเกิດ ถวายตะแตง เป็นต้น

 

3. หลังจ า กถ ว า ยชำระห นี้ ส งฆ์แล้วก็ให้สวดอารธน าศี ลตามนี้

เริ่มต้นที่ ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบ แล้วสวดบทนี้

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณ นะสหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระ เณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระ เณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกา สะ ขะมามิ ภันเต

พร้อมกับกล่าวคำว่า

หากในอดีตปัจจุบัน ข้าพเจ้านั่นจงใจหรือประ ม า ท พลาดพลั้ง ล่วงเกินคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พ ระ พุ ท ธ พ ร ะธ ร ร ม พ ร ะ ส งฆ์

พ ร ะอ ร หั น ต์ทุก พ ร ะองค์ ทุก สิ่ง ทุกอย่ างตลอด จนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศ ทุกทาง รวมถึงผู้ มี พ ร ะ คุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดจาออกไปไม่ดี ทำอะไรออกไปไม่ดี ตั้งใจก็ตาม ไม่ตั้งใจก็ตาม รับรู้ก็ดี ไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตตาก็ดี ด้วยกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า

ได้โปรดอโ ห สิ ก ร รม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ในบัดนี้ก็ข้าพเจ้าน้อมรับทุกสิ่ง ทุกอย่ าง สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตาและให้อภัยตัวข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของหรือมีสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาล าโ ท ษ ขอให้ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป

ข อ ถ อ นคำอ ธิษฐ าน คำสา บ า นต่างๆ ที่ติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายนั้นต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

หากข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง ในทางที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตจนถึงปัจจุบัน ขอให้ส่งผลดีให้กับข้าพเจ้าและครอบครัว

ตลอดทั้งบริวารทั้งหลาย จงมีแต่ความสุข ความเจริญใจ ทั้งกาย วาจา ใจ อ า ยุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ

สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ยอย่ าได้มี ขอให้ข้าพเจ้านั้นพบเจอแต่ความสว่าง

ทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่นิ พ พ า นด้วยเถิด

 

การทำแบ บนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบทันทีทันใจ แต่อย่ างน้อยเราได้ความสบายใจกลับมาแน่นอน

เป็นการเรียกสมาธิกลับมามากขึ้น เพราะว่าบางคนนั้นปัญหามัน ถา โ ถ มเข้ามาเยอะเกินไป อาจจะทำให้ส ม อ งคิดอะไรไม่ออก

การทำบุญถวายเงิน 120 เหรียญนั้นช่วยได้ไม่มากก็น้อย เป็นการเสริมบารมี เสริมบุญให้กับตัวเอง

บ างอย่ างเราอาจจะกำหนดทิศทางตัวเองได้ แต่บางอย่ างเราก็ควบคุมมันไม่ได้จริงไหม