ด ว งชะ ต าพุ่ งแ ร ง เกณฑ์รั บโช คใหญ่ ทำอะไรก็ดีไ ป ทุ ก อ  ย่ าง

ด ว งชะ ต าพุ่ งแ ร ง เกณฑ์รั บโช คใหญ่ ทำอะไรก็ดีไ ป ทุ ก อ  ย่ าง

 

ค น ที่ เ กิ ดวันเสาร์

รักอิสระเป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่จุกจิกเรื่องมาก สำหรับในเรื่องการงานคุณ อ ย ากจะทำงานแบบอิสระ ไ ม่ ต้ อ งมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมาก

เ พ ร า ะ ห า กยิ่งบังคับคนเกิดวันเสาร์ ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ ที่อ ย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเองคุณเป็นคนนิสัยดี

หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่งแรง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

 

ค น ที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง และเข้าใจย ากมากที่สุดในบร รดาเจ็ดวันเกิด คุณมักจะมีมุมลึ ก ลั บ ที่คน ร อ บ ข้างไม่รู้คุณเป็นคนเพื่อนเยอะ

แต่กลับขี้เหงา ทั้งๆ ที่มีคนอ ยู่รอบกาย แต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้แถมเป็นคนคิดมาก อีกต่างหากตัวตนจริงๆ กับสิ่ง ที่ แ ส ด งออ กนี้

หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่งแรง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

 

ค น ที่เกิ ดวันอังคาร

เป็นคนที่ มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิดวันจันทร์แล้ว จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน จะ มี เ ส น่ห์ที่หน้าต าแต่คนวันอังคารหน้าต าธร รมดา

พอไปวัดไปวาได้ แต่คารมนี้ชนะข า ดลอ ย เข้าตำราที่ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองความจริงคนเกิดวันอังคาร เป็นคนที่พูดจาสุภาพ

หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่งแรง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

 

คนที่เกิ ดวันพุธ

เป็นคนที่ มีสติปัญญา หลักแหลมเฉลียวฉลาด โดยจะเก่งไปด้านใด ด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านนั้นไปเลย

เ ป็ น ค น ที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เสมอตลอ ดคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมาก ไม่ว่าปัญหาจะเล็ก หรื อ ใ ห ญ่ก็จัดการได้ทั้งหมดคุณเป็นคนเก่งมาก

จ นคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ นอ กจากคุณทำตัวของคุณเองคุณเป็นคนเพื่อนเยอะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก

หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่งแรง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต