อ านิ ส ง ส์ ส่ ง ผ ลบุญแ ร งไม่คาดคิด ทำได้โ ด ยไม่ต้ อ งไปถึ งที่วั ด

อานิสงส์ส่งผลบุญแ ร งไม่คาดคิด ทำได้โดยไม่ต้องไปถึงที่วั ด

 

1. คิ ดดี ทำดีอยู่เส ม อ

ก ร ร มดี ที่ยิ่งใหญ่ สามารถตัดรอนผลกร ร มที่ไม่ดี ที่ได้กระทำมาแล้ว ผู้ที่ทำกร ร มดี อยู่เสมอ จึงไม่กลัวก ร ร มชั่ วใ น อดีต หากทำดีจะช่วยให้

วิบากก ร ร มเบาบางลงได้ ขอให้มีสติ ความเพียร ขันติ อยู่เสมอ การคิดถึงความดีเป็นบุญ ทำให้จิต สว่างไสว มีกำลัง เมื่อจิตมีกำลัง

สุ ข ภ า พจิตดี สุ ข ภ าพกายดี ใจก็จะพอดี มีสุข สงบ นิ่ง ก่อเกิดปัญญา

 

2. ทำบุญทำทานด้วย ก า ร ใ ห้และบริ จ า ค ต า มกำลัง

การบริจาค เป็นการให้โดยบุคคลหรือนิติบุคคล มักเพื่อวัตถุประสงค์การกุศลและเพื่อสงเคราะห์เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

การบริจาคมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงการเสนอเงินสด บริการ สินค้าใหม่หรือใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า ของเล่น อาหารและย านพ าหนะ

การบริจาคอาจประกอบด้วยของฉุกเฉิน บรรเทาทุกข์หรือช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การสนับสนุนการช่วยเหลือพัฒนา

และยังสามารถหมายถึง สิ่งจำเป็นในเวชบริบาล เช่น เ ลื อ ดหรืออ วั ยวะเพื่อการปลูกถ่าย ของขวัญ

 

3. รั ก ษ า ศีล

การรั ก ษ า ศีลยังช่วยยกระดับจิตใจและก่อให้เกิดอานิสงส์ขึ้นอีกมากมาย โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้กล่าวไว้ว่า

ผู้ที่รั ก ษ า ศีล 5 ได้นั้นจะทำให้ทำให้อายุยืน ปราศ จ า ก โ ร ค ภั ย เ บี ย ดเบียน หากมีทรัพย์สมบัติก็จะปลอดภัย

จากโ จ รผู้ร้ า ย ไม่มีใครมาเบียดเบียนทำลายได้ พูดอะไรก็มีแต่คนเคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์ด้วยสัตย์ด้วยศีล มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด

ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขให้คนอื่น มีแต่ความอบอุ่นไม่ระแวงสงสัย หากมีครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่มีใครจ้องจะทำร้ า ย ทำ ล า ยได้

 

4. ทำบุ ญ กั บ สั ต ว์

หากไม่มีเวลาไปไหว้wระหรือทำบุญที่วัดจริง ๆ ให้หาเวลาว่างตอนไหนก็ได้ไปปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ

หรืออาจจะช่วยเหลือ สั ต ว์ โดยการทำบุญตามมูลนิธิช่วยเหลือ สั ต ว์ โรงพย าบาล สั ต ว์ หรือหากว่าใครมี สั ต ว์ เลี้ยง

ก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยเค้านะคะ ควรใส่ใจดูแลรั ก ษ า ความสะอาด ให้ข้าว ให้น้ำ หรือหากมีเวลาก็wาเค้าไปเดินเล่นวิ่งเล่นข้างนอกบ้านบ้าง

 

5. ง ด เ ว้ น จากการพรากชีวิต สั ต ว์

ควรงดเว้นจากการพราก สั ต ว์ ตัดชีวิต ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย

เมื่อเราทานอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรนำจานชามหรือแก้วน้ำไปล้างทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้

เนื่องจากหากปล่อยไว้ มดก็จะขึ้น และอาจทำให้เราเผลอพรากมันไปโดยไม่ตั้งใจได้ นอกจากนี้บางคนอาจจะใช้วิธีกินเจหรือมังสวิรัติ

เป็นเวลา 3 วัน 7 วัน หรือเลือกทานเฉwาะในวันเกิดของตัวเองก็ได้ สามารถปรับเลือกได้ตามความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละคนเลย

 

6. ส ว ด มนต์ นั่งสมาธิ

หาเวลานั่งสมาธิอย่างน้อย วันละ 15 นาที และสวดมนต์บทอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะแผ่เมตตา บทพุทธคุณ อิตอิปิโส คาถาชินบัญชร

บ ทพ าหุ งมหากา หรืออะไรก็ได้ ตามแต่ศรัทธาและความสะดวกเลย หากปฏิบัติได้ทุกวัน นอกจากจะทำให้จิตใจเรานิ่งสงบ

มีสติและสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ แล้ว ยังได้บุญอีกด้วยค่ะ

 

7. ทำบุ ญ กั บพ ร ะที่บ้าน

ไม่ต้องไปไกลที่ไหนเลย เพียงแค่คุณทำบุญกับwระที่บ้าน ซึ่งก็คือ พ่อ แม่ หรือผู้ที่มีบุญคุณกับเรา เลี้ยงดูเรามา

โดยการเลี้ยงดูอุ้มชูท่าน ทำให้ท่านมีความสุข ทำแต่สิ่งดี ๆ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำ ง า น หากมีเวลาก็พ าท่านไปเที่ยวหรือไปทานอาหารข้างนอกบ้านบ้าง

เมื่อคุณเห็นท่านมีความสุข ยิ้มได้ เพียงเท่านี้ก็ทำคุณรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขตามไปด้วยแล้ว

ทุกชีวิตที่ถือกำเนิดเกิดบนพื้นพิภพล้วนแล้ว แต่มีพ่อแม่เป็นผู้สร้าง ท่านให้ในสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ชีวิต การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีwการ ง า น เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี

ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเอ ง ด ว ง ดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

 

8. ให้อ ภั ยผู้อื่น

การที่เราไม่สามารถให้อภัยคนอื่นเป็นรากฐานของความคิดเชิงลบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความโก ร ธ แ ล ะ โ ท ษ คนอื่น

ทำให้เกิดความกลัวและแคลงใจ หรือเกิดความอิ จ ฉ า ริ ษ ย า การให้อภัยนับว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ

ดังนั้นหากใครทำอะไรก็ตามให้เราโกรธเคือง เราไม่ควรเก็บมาเคียดแค้นเคืองโกรธใด ๆ แต่ในทางตรงกันข้ามเราควรให้อภัย

แ ล ะอ โ ห สิ ก ร ร มแก่กันไป หากเราสามารถให้อภัยทานและก้าวข้ามผ่านมันไปได้ จะทำให้เราเติบโตขึ้น รวมถึงจิตใจได้ผ่อนคลาย รู้สึกสบายและเป็นสุขด้วย