เ ต รี ย มรับโ ช คก้ อ นใหญ่ ราศีชะ ต าชี วิ ตกำลังจะพ้นเค ร า ะห์ จากนี้มีแ ต่เ รื่ อ ง ดี

เ ตรีย มรับโ ช คก้อนใหญ่ ราศีชะ ต าชีวิตกำลังจะพ้นเค ร า ะห์ จากนี้ มี แ ต่ เ รื่  อ งดี

 

ชะต า คนที่เกิดราศีมังกร

ชาวมังกรต้องเผชิญกับเ รื่ อ งแย่ มาตลอดปีก่อนนี้ น่าเห็นใจยิ่งนักและบางเ รื่ อ งแม้จะหวังดีเข้าไปช่วยเ ห ลื อคนอื่น

แต่ความ ซ ว ย กลับมาตกที่ตนเอง ทำบุญไม่ขึ้นจริง ไม่มีใครเห็นความสำคัญเลยและมักจะถูกกลั่นแกล้งบ่อย

ด ว ง ดี ถือว่าไม่ดีเลยล่ะ แต่ก็กำลังจะพ้นเคราะห์

 

ชะต า คนที่เกิดราศีเมษ

ด ว ง ของชาวเมษนั้นจะຣวຢเพราะปากนะหากใช้เป็น แต่ก็ให้ร ะ มั ดร ะวั งเช่นกันเนื่องจากภัยก็มาเพราะป า ก ไ ด้ เหมือนกัน

พย าย ามอย่ามีปากเ สี ย งกับใคร คิดก่อนพูดเยอะ ด ว งช่วงปี 63 นี้จะไม่ค่อยดีนักมีแววประสบอุ บั ติ เห ตุ ได้เลย

และร ะวั งเพื่อนจะเอาปัญหามาให้รักตัวเองหน่อยก็ดี

ชะต า คนที่เกิดราศีสิงห์

โชคไม่ค่อยเข้าข้างเลย หลายปีมาแล้วเจอแต่ปัญหาหนัก มาตลอด เ รื่ อ งอะไรก็ไม่สมหวังทั้งรัก เงิน งาน เพื่อน ครอบครัว

เป็นปัญหาเ สี ย หมดเลย ทำเอาท้อหนักไปเลยเหมือนกัน แถมชาวสิงห์มักจะใช้เงินมือเติบด้วย

จึ ง ทำ ใ ห้ติดขัดเ รื่ อ งเงินบ่อย พย าย ามประหยัดหน่อยก็ดี วางแผนการใช้ชีวิตบ้างก็ได้

 

ชะต า คนที่เกิดราศีมีน

หนักไม่แพ้ใครเลยเจอมาแทบล้มลุกคลุกคลาน ลำบากย ากเข็นมากกับการใช้ชีวิตในช่วงก่อนนี้ดิ้นรนกั น ไป

สบายได้ไม่นา น ค ว า มลำบากก็มาเยือนเหมือนกับว่าโชคชะตาชอบเล่นตลกกับชีวิตชาวธนู

แ ต่ ดี ต ร ง ที่ เ ป็ น คนขยันจึงทำให้ยังคงประคองชีวิตไปได้