วัดนี้เพื่อโยมประชาชน ใครไม่ทำอาตมาทำเอง ทำความดีไม่หวังสิ่ ง ต อ บ แ ท น

วัดนี้เพื่อโยมประชาชน ใครไม่ทำอาตมาทำเอง ทำความดีไม่หวังสิ่ ง ต อ บ แ ท น

สัจธรรม เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย เป็นธรรมดา พ ร ะธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ พักผ่อนเ สี ยบ้าง

เพราะว่า ถึงเราจะทำไปมากมายสักเท่าใด ก็เท่านั้นแหละ เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆ ก็เอาอะไรไปไม่ได้ แม้แต่สักชิ้นเดียว

เราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เท่านั้น จึงควรมีการพักผ่อนหลักพิจารณา ๕ ประการ อภิณณหปัจจเวกขณะ เรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้น

สำหรับมนุษย์เรานั้น การจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สหาย

ข้าทาส บริวาร และบุตรภรรย า สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข

และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว

ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน ช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่านั้นด้วย

เหมือนกับ วัดป่าหนองใหญ่ ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ที่ควรยกย่อง โดยวัดป่าหนองใหญ่ มีใจเอื้อเฟื้อมอบโ ล งให้เเก่ผู้รายได้น้อย

หรือย ากจนไม่มีเงิน โดยญาติพี่น้อง ท่านใดที่ไม่มีโ ล ง หรือไม่มีเงินสำหรับจัดงาน สามารถมาขอความช่วยเหลือได้

ที่วัดป่าหนองใหญ่ มีโ ล งให้ฟรี พ ร ะก็สวดฟรี โดยไม่ขอรับปัจจัย ท่านใดที่ไม่มีเงินจะจัดงาน สามารถมารับได้ที่วัดป่าหนองใหญ่

ได้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่ได้รับความสนใจ ก็มีหลายคนเข้ามาเเสดงความชื่นชมวัดดังกล่าวกันอย่างเป็นจำนวนมาก

โดยวัดป่าหนองใหญ่ถูกยกให้เป็นวัดดีเด่นที่ไม่มีธุรกิจแอบแฝง และทำสิ่งดีๆ ให้กับคนในท้องที่อย่างสม่ำเสมอโดยเเท้จริง