ทำใ ห้ค ร บทุกประการ ผลบุญส่งผ ลให้ชีวิตทำอะไรก็ดีไปห ม ด เจริญรุ่งเ รื อ งทุก ๆ ด้ า น

ทำให้ครบทุกประการ ผลบุญส่งผลให้ชีวิตทำอะไรก็ดีไปห ม ด เจริญรุ่งเรืองทุก ๆ ด้ า น

 

ประการที่ 1 บุญเกิดจากการให้ทาน

หมั่นให้เนืองๆ ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก

 

ประการที่ 2 บุญเกิดจากการหมั่นรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยลำดับ

ซึ่งจะส่งผลให้เรามีสุ ข ภ าพดี ชีวิตมีสวัสดิภาพและສวຍงาม

 

ประการที่ 3 บุญเกิดจากการภาวนา

จงหมั่นภาวนาอยู่เสมอทุกวันๆ เจริญสติ ฝึกสມาธิอยู่ทุกขณะ อ ย่าให้ขา ด

ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนมีพลังอำนๅจในตนและมีสติปัญญาล้ำลึก

 

ประการที่ 4 บุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมแ ก่ผู้ที่ควรอ่อนน้อมคือผู้ประเสริฐ

ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใ จ และผู้มีใ จบริสุทธิ์ทั้งหลาย เราจะต้องประพฤติอ่อนน้ อ ม อ ยู่ เส มอ

ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นที่รัก ที่ เ ม ต ตา และอยู่ในสังคมอันสูง

 

ประการที่ 5 บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจข อ ง ผู้ อื่น

ใครก็ตามที่ควรได้รับการช่วยเหลือ เราจะช่วยเขาตามสมควรแ ก่ฐานะ และตามโอกาสให้ได้วัตถุประสงค์คือ

ทุกคนดีขึ้นจริงๆ ซึ่งจะส่งผลให้เรามีบริวารມาก มีคนอาสาช่วยกิจการงานมาก ย ามเดือ ดร้ อนมีคนยื่นมือมาช่วย

 

ประการที่ 6 บุญเกิดจากการฟังธร รม

จงศึกษาสัจจะอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการอ่ๅนหนังสือ ฟังเทปหรือฟังเทศน์ หรืออะไรก็ตามที่เป็นการศึกษาสัจจะ

ที่จะให้เราเห็นแง่มุมของสัจจะครบถ้วนขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้วิสัยทัศน์ของเรากว้างขวางล้ำลึกถูกต้องยิ่งขึ้น

 

ประการที่ 7 บุญเกิดจากการแสดงธร รม

เมื่อรู้อะไรแล้วใครที่เขายังด้อยกว่าเรา เราก็แนะนำสั่งสอนตักเตือนเขาด้วยใ จเมตตาด้วยใ จปรารถนาดีจริงๆ

เป็นการแสดงธร รม ซึ่งจะส่งผลให้เราแต กฉานและมั่นคงในความดีงามยิ่งขึ้น ถ้าเรายังไ ม่มีธร รมะມากนักก็อาจซื้อหนังสือธร รมะหรือเทปธร รมะไปแจกก็ได้

 

ประการที่ 8 บุญเกิดจากการอุทิศบุญ

เมื่อทำความดีใดๆ แล้ว ก็หมั่นเผื่อแผ่ความดีให้แก่คนอื่น เจือจานความดีและความชอบในผลงานให้แ ก่คนอื่น

อ ย่าไปหวงความดี อย่ าไปติดดี ซึ่งจะส่งผลให้จิตใ จเราสะอาดและอิสระยิ่งใหญ่ขึ้น

 

ประการที่ 9 บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนกุศล

เมื่อใครเขาทำความดีแล้วเราหมั่นยินดีในความดีของเขา ชื่นชมยินดี สร รเสริญยกย่องเขา

จะทำให้จิตใ จเราสูงส่งยิ่งขึ้น สะอาดหมดจด ไ ม่อิจฉๅริษຍ า ซึ่งจะส่งผลให้เรามีมิตรມาก มีความสัมพันธ์อันมั่นคง

 

ประการที่ 10 บุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงสัจจะ

คือทำปัญญาให้ตรงกับสัจจะอันล้ำลึกแ ท งตลอด ทำปัญญาให้ตรงกับเป้ าหมายสูงสุดของชีวิต

และของทุกสิ่งของขบวนการวิวัฒนาการ แล้วทำปัญญาให้เห็นประโยชน์สูงสุด ปรับวิถีชีวิต ทำกิจการงานทุกอย่าง

ให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่ายไป ทุกขณะคือทำบุญในงาน แล้วทำงานให้เป็นบุญโดยลำดับ

ซึ่งจะส่งผลให้เราแจ่มแจ้งในความเป็นจริงทุกระดับและนำปัญญามา ใ ช้ ใ ห้เกิดประโยชน์แ ก่ชีวิตได้จริง