สำหรับใครที่ชอบทำ คว รดูไว้ ลวกช้อนส้อมก่อนทานข้าว ไม่ได้ดีอ ย่ า งที่คิ ด

สำหรับใครที่ชอบทำ คว รดูไว้ ลวกช้อนส้อมก่อนทานข้าว ไม่ได้ดีอ ย่ า งที่คิ ด

เชื่อว่าหลายคนเวบาไปห้างหรือไปร้านอาหาร ก่อนตักข้าวจะมีน้ำร้อนไว้สำหรับลวกก่ อ น

แต่ถ้าหากอุณหภูมิความร้อนไม่เพียงพอจะทำให้เชื้อโ ร คเยอะมากกว่าเดิม เพราะมันไม่ได้ฆ่ า สิ่งสกป ร ก ต่างๆ

แต่ถ้าหากต้องการใช้ความร้อ น ใ น การกำจัดเชื้อโ ร ค ต้องใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาถึงจะใช้ได้

 

ในศูนย์อาหารบางที่จะมีอุณหภูมิน้ำร้อนเพียง 40 – 50 องศาเท่านั้นเอง ซึ่งก็ยังทำให้ แ บ ค ที เ รี ย เ ชื้ อ โ ร ค ต่างๆ นั้น

มีอยู่แถมยังมีปริมาณ ม า ก อีกด้วย หากลวกช้อนบ่อย จะทำให้ท้ อ ง ร่ ว ง ได้

หากที่ไหนต้องการเสริมความมั่นใจให้กับลู ก ค้ า เว ลาใช้บริการศูนย์อาหา ร ข อ ง ต น

ก็ควรจะมีตัวช่วยควบคุมอุณหภูมิความร้อนของน้ำ ใ ห้ ไ ด้อยู่ 80 – 90 องศาอยู่ตลอดเวลา

คำแนะนำเมื่อจะต้องใช้น้ำร้อนในการลวกช้อนส้ อ ม ฆ่ า เ ชื้ อโ ร คจ ริ ง จากนายแ พ ท ย์ดนัย ธีวันดา รองอธิการบดี ก ร มอ น ามั ย ได้แนะนำเอาไว้ว่า

 

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ภาชนะที่เหมา ะ ส ม ในการใส่น้ำร้อน โดยควรจะใช้เป็นแ ส ต น เล ส

และน้ำร้อนควรจะมีอุณหภูมิ 80 – 90 องศาตลอดเวลา และอย่ าลืมป้องกันไฟรั่ว ไฟดูดอีกด้วย

 

2. อย่ าใช้ภาชนะที่มีลวดลายอะไร หรือที่การทาสี เคลือบสี

เพราะว่าอาจจะมีส่ ว น ผ สมขั้งตะกั่ว อั น ต ร า ย ต่ อร่ า งกาย

 

3. อย่ าใช้ภาชนะที่ใช้หุงข้าวมาทำ หรือภาชนะที่มีการเคลือบเทฟล่อน เชซามิค

เนื่องจากจะมีส า รต ะกั่ ว โครเ มี ย มที่อั น ต ร า ย ต่อร่ า ง กา ยเช่นกัน

 

4. ควรหมั่นทำความสะอาดภาชนะที่ใส่น้ำร้อนสำหรับลวกช้ อนส้อมบ่อ ย และห้ามใช้น้ำเดิมซ้ำ ควรจะเปลี่ยนอยู่เสมอ

การล้างทำความสะอาดช้อน ส้อม ให้สะอาดหมดจด

1. เอาเศษอาหารที่ติดออกไปให้หมดก่อน

2. แล้วล้างด้วยน้ำ ย า ล้ า ง จ า น และล้างน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง

3. เอาช้อน ส้อม ไปตากแดดหรืออบความร้อนจะช่วยจัดการกับเ ชื้ อ โร คแ ละ แ บ ค ที เ รี ย ได้

 

ก่อนจะเอาช้อน ส้อมที่ใช้ไปลวกนั้นลองพิจารณาดี ว่าน้ำที่ใช้นั้นมันร้อนเพียงพอหรือยัง

หากน้ำไม่ร้อนพอแทนที่จะสะอาดมันกลับ ส กป รก มากกว่าเดิม

สู้เอาช้อนส้อมที่ล้างเตรียมไว้อยู่แล้วม า ใ ช้ เ ล ยยังจะสะอาดมากกว่าเ สี ยอีก