ชะต าราศีคนเกิด มีเกณฑ์เตรียมตัวร ว ย อาจได้รับเ งิ นก้อนโต

ชะต าราศีคนเกิด มีเกณฑ์เตรียมตัวร ว ย อาจได้รับเ งิ นก้อนโต

 

เ กิ ดราศีกรกฎ

ช่วงนี้คนที่เกิດราศีกรกฎด ว ง ชะตาดีมากโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วเรียกว่าชีวิตจะมี ความมั่นคงมากขึ้น

จะส่งเสริมเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีถ้ายิ่งแต่งงานแล้วจะยิ่งดีมาก เ พ ร า ะ คู่ ค ร องจะพาความเจริญเข้ามา ใ น ชี วิต

จะมีโอกาสตั้งตัวได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้าทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกับคนรักจ ะ ดี ม า ก

มีโอกาสประสบคว า ม สำเร็จ ช่วงนี้คนรักว่าอะไรแนะนำอะไรต้องฟังไว้ใ ห้ ม า ก

สำหรับคนโสดก็๑วงชะตาดีมาก เพ ร า ะ มีโอกาสคนดี โปรไฟล์ดี มีอนา ค ต เข้ามา เรียกว่าคนโสด มีเกณฑ์ตกถังข้าวส า รเลยก็ว่าได้

 

เ กิ ดราศีมังกร

คนเกิດราศีนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก หากอะไรที่ตนเองคิดว่าถูกแล้ว ใครจะมาเปลี่ยนใจพวกเขาค่อนข้ า ง จ ะ ลำ บ า ก

หากไม่มีเหตุผลที่ดีพอเวลาเข้าสังคมมักจะ เ ก ร็ งทำ ตัวไม่ค่อยถูก จะออกแนวซุ่ ม ซ่ าม ต ลอด การวางตัวในสังคม

ก็ข า ดเกินเมื่อเ ด็ กนั้นค่อนข้างเลี้ ย งย าก เป็นพวกดื้อหัวแข็ งผู้ ห ลัก ผู้ใหญ่ ไม่ค่อยชอบเ ท่ า ไร

แต่หากผู้ใหญ่คนไห น ช อ บ แล้ว จะชอบเ สี ยจนหลง คนไหนเ ก ลี ย ด ก็จะเ ก ลี ย ด

พวกเขาจนเข้า ไ ส้ ไ ป เ ล ยและข้อเ สี ยอีกอย่างที่ควรร ะวั ง เพราะอาจพาให้เป็นเ รื่ อ ง ไ ด้ ก็ คื อ

เป็นคนตรงเลยอาจทำให้คำพูดคำจา อาจไม่เข้าหูคนฟัง คนเ ก ลี ຍ ด คนหมั่นใส้จะเยอะ และหาก ถู ก ทำ ให้อาย

หรือเ สี ยเซลฟ์ในงานสังคม มักจะฝังใจและเ ก ลี ຍ ด การออ ก ง า น ไ ป อี ก น า นเลย

 

เ กิ ดราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามา ร ถ เ ป็ นไ ด้ทั้งคนแสนดีและແย่มาก ภายในคนเ ดี ย ว กั น

ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวกันย์เป็นคนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โก ร ธ แ ล ะ ห งุ ด ห งิ ด ง่ าย

ไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งช่ ว ง ที่ ผ่ า นมาคุณได้เจอกับดาวมฤตยูโ ค จ ร ทั บด ว ง คุณถึง 7 ปี ในช่วง 7 ปีนั้น

มีทั้งเ รื่ อ งดีและเ รื่ อ งร้ า ยปะปนกันอยู่ การเงินไหลมาเทมา คนรักจะนำพาโชคลาภ เ ข้ า มาในชีวิต บ้านหลังใหญ่ รอคุณอยู่ในปีห น้ า แ น่ น อ น