ด ว งร า ศี จากนี้ต้อนรับค ว ามร วย เกณฑ์เป็นเ ศ ร ษฐีกลางปี 6 3

ด ว งร า ศี จากนี้ต้อนรับค ว ามร วย เกณฑ์เป็นเ ศ ร ษฐีกลางปี 6 3

 

ร า ศีพิจิก

ท่ า นร า ศีพิจิกที่เก่งสุด คุณเป็นคนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่า ใครอยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ าะเป็นที่ พึ่งพา ได้เป็นอย่ างดี

ในช่วง 2-3ปีที่แล้ว การเงิน ของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค่ามาก มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักพอเป็น หนี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระ วัง การใช้จ่าย

เชื่อว่าหลังจาก2ปีนั้นแล้ว ด วงคุณในปีนี้ ดีมากๆเลย ใ น เ รื่ องการเงินคุณ จะได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอน

ถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่ง ถึงปีนี๊นี๊ มีเกณฑ์อยู่ดีๆก็ร วย ได้เลื่อนขั้นการย้ายงานขยับขย ายไป ในที่ๆ ดีกว่า

จะพบรักแท้แต่งงานกับคนร วย ในช่วงท้ายปี63

 

ร า ศีพฤษภ

เป็ นคนร า ศีที่เหนื่อยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1ปีก่อนนั้น คุณแสนเหนื่อยแสนทน เ ป็ น อ ย่ างมาก

ไ ม่ ว่ าจะเรื่ องเงินทอง การจั บจ่ายใช้สอย คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอยู่ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ ง เ หนื่ อ ยมากๆ

แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยว่าด วงเปลี่ยนวาสนาเปลี่ยน จ า กคนที่เคยเหนื่อยมากๆ ต อ นนี้ เริ่มน้อยลง อย่ างเ ห็ นได้ชัด

การงาน เ ห็ นผลเลื่อนขั้นสูง การเงินอู้ฟูมีโอกาส ไ ด้ ซื้อ บ้านหรือของใหญ่ เป็นชิ้นเป็นอัน

 

ร า ศีสิงห์

ในจ า ก 1 ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่าการค้า การทำมาหากินด วงจะไม่ขึ้นเลยนะทำอะไรไปก็จมก็เจ๊ง ไม่เป็นท่ า ไ ม่ เป็นชิ้น เป็นอันสักเท่าไหร่

แต่อย่ าห่วงเลยในปีนี้ และปีต่อๆไป ค นที่เ กิ ดร า ศีสิงห์นั้นถือได้ว่ารัทเรียน ราคาแสนแพงไปมากแล้ว

จ า กนี้ไปหลายต่อหลายอย่ าง จะดีขึ้นเป็นทวีคุณเลย ก า รทำมาหากิน จะเจริญรุ่งเ รื อง

หากมองหาช่อง ทางทำกินคุณจะพบแหล่งทำเงิน นั้นๆ ได้เป็นอย่ างดีและคุณก็สามารถ เข้ากับมันได้ดี

เป็นอย่ างยิ่งสุดท้ายแล้วจะเจริญ งอกงาม มีกินมีใช้ ตล อ ด ช่ ว ง ชี วิ ต