ล็ อ ตสุดท้าย เก็บตกบั ต รคนจน รับเงินเยีย วย า 3000

ล็ อ ตสุดท้าย เก็บตกบั ต รคนจน รับเงินเยีย วย า 3000

ก็ถือว่านับเป็นข่าวดีอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ

ล่าสุดที่เพจ สวท.อำนาจเจริญ แฟนเพจได้โพสต์ข้ อความระบุว่า

คณะรัฐมนตรี ครม. ได้มีมติเห็นช อ บ โครงการจ่ายเงินเ ยี ย วย าประชาชน ที่คนทั้งประเทศ

ได้รับผลกระทบจาก C OV I D โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคน จ น จำนวน 1164222 ราย

ซึ่ง ไม่เคยได้รับการเ ยี ย วย าจากมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อนแล้ว และในโครงการนี้

 

นับว่าเป็นความหวังสำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล็อตเก็บตกจะได้รับเงินเ ยี ย วย าจำนวน 1000 บาท 3 งวด

คือเริ่มงวดเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2563 รวมแล้ว 3000 บ า ท

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินผ่านบัตรฯแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบีย นเพิ่มเติมใด

ในการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่า กระทรวงการค ลังดำเนินกระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จเมื่อใด

 

หากถ้าดำเนินการเสร็จเร็ว ภายในเดือนมิถุนาย นนี้ ก็จะจ่ายเงินให้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 งวดเลยคือ 2000 บาท และในงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้ายอีก 1000 บาท

แต่ถ้ากระบวนการเสร็จไม่ทัน เดือนมิถุนายน 2563 ก็ต้องจ่ายเงินเ ยี ย วย าทั้งหมด 3 งวดรวม 3000 บาททีเดียว ในเดือนกรกฎาคม 2563

 

ทั้งหมดหวัง ว่ า คนที่รอคอยจะสม ห วั ง กั น เพื่ อ จ ะ ได้มีใช้เงินเลี้ยงชีพกันต่อไปในวิกฤตเศรฐกิจแ บ บนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำ ลั ง ท้ อนะ