ปั ญ ห าที่ทุกบ้านเคยเจอ จบง่ายๆ ด้วย “เศษสบู่ กับ น้ำตาลทราย”

ปั ญ ห าที่ทุกบ้านเคยเจอ จบง่ายๆ ด้วย “เศษสบู่ กับ น้ำตาลทราย”

หลายท่านสงสัยว่าปัญหาที่มีทุกบ้านนี่คือปัญหาอะไร นั่นคือ ปัญหายุ ง กวนใจนั่นเอง เชื่อว่าหลายบ้านกำลังหาวิธีการ ป ร า บ ยุ งให้อยู่หมัด

ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญแล้วยังเป็นตั วพ าหะนำ โ ร ค ร้ า ย มาสู่คนในครอบครัวได้

วันนี้จึงขอนำเสนอสู ต ร ข จั ด ยุ ง ตัว ร้ า ย ให้สิ้นซากไปจากบ้านเรา ทำได้ง่ายๆเพียงใช้น้ำตาล+สบู่ เท่านั้นค่ะ ที่สำคัญไม่ ส่ง ผ ล เ สี ยต่อคนที่คุณรักอีกด้วย

 

สิ่ งที่ จ ะ ต้ อ ง เ ต รี ย ม

1. เศษสบู่

2. น้ำตาลท ร า ยแดง 1 ช้อนโต๊ะ

3. ผงซั ก ฟ อ ก 2 ช้อนโต๊ะ

4. น้ำเปล่า

5. ภาชนะผสม

ขั้นตอ นในก า รทำ

1. ขูดสบู่ออกมาให้เป็นฝอย ๆ ขนาดเล็กละเอียด ๆ เลย ขู ด ล งในภาชนะผสมที่เตรียมไว้

2. เทผงซักฟอกลงไป พร้อมกับน้ำตาลท ร า ยแดง คนให้เข้ากันแล้วค่อย ๆ เทน้ำเปล่าตามไปแล้วก็คนต่อให้เข้ากัน

3. เอาขวดมาตัดออกครึ่งหนึ่ง แ ล้ ว เ อ าน้ำที่ผสมเสร็จนั้นเทลงไ ป แ ล้ ว ก็ เ อา ไ ป วางไว้ตาม จุ ด ที่ ยุ ง ชุ ม เลย

4. จะสังเกตว่าเรา ดั ก ยุ ง ได้มาเยอะมาก

 

โดยสูตรนี้ ยุ ง จะหอมจนบินเข้าไปหาและติด กั บ ดั ก ข าจะเ ก าะบ นส่วนผสมจนบินขึ้นไม่ได้

ในภาชนะนั้นจะมีค า บ อน ได ออ กไซด์ที่บาง ๆ จะคล้ายล มห ายใจคนเรา ยุ งจะชอบบินไปหา

แต่คราวนี้มันไม่มีโอกาสได้บินกลับออกมาเลย เพราะข าก็ติดป าก ก็ข ยั บไม่ได้จากฤ ท ธิ์

ของผงซัก ฟ อ ก สุ ด ท้ า ย มัน ก็ ติ ด อ ยู่ ในนั้นไปตลอด สูตรนี้นำไปใช้กันได้เลย อ ย่ า ปล่อย ใ ห้ ยุ ง มาร บ กวนเราได้