บิ๊กฉัตร ยกร่างเกษตร4.0 กระตุ้นใช้เครื่องจักรแทนคน

บิ๊กฉัตร ยกร่างเกษตร4.0 กระตุ้นใช้เครื่องจักรแทนคน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานโครงการแปลงสาธิต แปลงใหญ่เกษตร 4.0 โดยนำร่อง 7 แปลง เป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และขาดแคลนแรงงานของไทย เริ่มที่ 7 สินค้า คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน โคนม ผลไม้ และประมง โดยนำเครื่องจักรมาใช้ในการเกษตรแทนคนเพื่อทุ่นแรง เป็นตัวอย่างทำการเกษตรไทยในอนาคต ตั้งแต่การเตรียมดิน การฉีด พ่น ยาฆ่าแมลง และเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรได้กำหนดทิศทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกล วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเกษตร 4.0 โดยทำเป็นร่างการทำงานฯเพื่อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการดำเนินงานของปี 2561 ให้สอดรับกับนโยบายเกษตร 4.0 ต่อไป

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคเกษตร จะพิจารณาจาก 1.ปัญหาและความท้าทาย 1.1โครงสร้างตลาดเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า เกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐ 1.2 เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเป็นเพียงเครื่องทุ่นแรงไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของหน่วยผลิต 1.3 เพื่อสร้างงานบริการรับจ้างในกระบวนการผลิต และ 1.4 การกำกับดูแล ขึ้นทะเบียน และมาตรฐานงานบริการรับจ้างในกระบวนการผลิตที่ชัดเจน โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

 

2.ด้านการตลาด จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับลดภาษีนำเข้า เพื่อให้มีผู้ประกอบการเข้ามาให้ธุรกิจนี้มากขึ้น เกิดการแข่งขันส่งผลให้ราคาเครื่องจักรลดลงได้ และมีการกำกับดูแลราคาเครื่องจักร มาตรฐานการผลิต การจำหน่าย และวิธีการ กฎระเบียบในเรื่องต่างๆ รวมถึงขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำข้อมูลการให้บริการรับจ้างเครื่องจักรต่างๆ ลักษณะคล้ายกับแกร็บ แท็กซี่ สิ่งที่จะต้องทำคือ โครงสร้างตลาด

 

3.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ด้านโครงสร้างตลาด โดยลดอุปสรรคการนำเข้า เช่น ภาษีนำเข้า หรือ การส่งเสริมการลงทุน) กำกับราคาจำหน่าย กำหนดมาตรฐานการผลิต การจำหน่าย และการใช้ ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการรับจ้าง กำหนดมาตรฐานบังคับ การให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบรับรอง กำกับควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ผู้ให้บริการและเกษตรกรผู้รับบริการ

 

source: matichon.co.th/news/672905

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=03384

ดูแล้ว 10 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์