ราคามันสำปะหลัง เลวร้ายที่สุดปี 2559

ราคามันสำปะหลัง เลวร้ายที่สุดปี 2559

ราคามันสำปะหลัง

ราคามันสำปะหลัง

ราคามันสำปะหลัง ปี 2559 คือปีที่เลวร้าย..สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ปี 2559 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างคาดหวังว่าจะเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ราคามันสำปะหลังน่าจะดี เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังมีไม่มากแต่ความต้องการใช้มันสำปะหลังนั้นมีเพิ่มมากขึ้น แต่พอเริ่มต้นปีหลังจากผ่าพ้นการฉลองปีใหม่2559 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังที่ส่งสัญญาณราคามันสำปะหลังลงราคาลงเรื่อยๆ จนถึงก่อนถึงตรุษจีน..เราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าหลังจากตรุษจีนแล้วราคามันสำปะหลังคงจะดีขึ้น

ต้นเดือนมีนาคม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปยังตลาดผู้ใช้มันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน เพื่อไปดูความต้องการของจีนในการใช้มันสำปะหลังและมีข้อมูลเบื้องต้นว่าจีนนั้นต้องการที่จะใช้มันสำปะหลังแต่ราคาของมันเส้นต้องไม่สูงไปกว่า 1,100 หยวนหรือเมื่อคิดเป็นราคามันเส้นแล้วคือตันละไม่เกิน 6,200 บาทที่ส่งถึงท่าเรือในประเทศจีน เมื่อคิดเป็นราคาหัวมันสดแล้วคงไม่เกิน1.70 บาทต่อกิโลกรัม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยนั้นยืนอยู่ได้ด้วย 2 อุตสาหกรรมคือ มันเส้นกับแป้งมันและการผลิตเอทานอลมีเพียงเล็กน้อย วันนี้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยเหมือนขาที่พิการคืออุตสาหกรรมมันเส้นที่ราคาไม่ดีนักทำให้ผู้ประกอบการลานมันไม่สามารถที่จะรับซื้อหัวมันสำปะหลังของเกษตรกรในราคาที่สูงได้ อุตสาหกรรมแป้งก็ได้โอกาสที่ไม่มีคู่แข่งแย่งรับซื้อหัวมันสดเลยสามารถกำหนดราคาการรับซื้อในราคาที่ไม่สูงนักเพราะเอาสถานการณ์เดียวกับมันเส้นมาเป็นข้ออ้างในการรับซื้อหัวมันโดยบอกว่าราคาแป้งที่ส่งไปจีนไม่ดีนัก เพราะจีนระบายข้าวโพดที่รับจำนำออกมาทำให้ราคาแป้งไทยตกต่ำ

ราคามันสำปะหลังปี59

มาตรการของรัฐบาลที่มีออกมาเพื่อที่จะทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังราคาสูงขึ้นมาบ้างนั่นไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ราคาหัวมันสูงขึ้นได้โดยเฉพาะมาตรการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ

1. มาตรการการชะลอการขุดเก็บเกี่ยว..ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกษตรกรชะลอการขุดเก็บเกี่ยวและช่วยให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นได้

2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง ที่สนับสนุนให้วิสาหกิจ/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ภาคการเกษตร เข้าร่วมโครงการก็ยังไม่สามารถสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ในการพยุงราคาหรือรวบรวมผลผลิตได้

ส่วนมาตรการสันบสนุนสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด คงเป็นมาตรการระยะยาวที่จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้น

ดังนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังคงพอช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้บ้างส่วน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปรัฐบาลควรมีมาตรการเพิ่มเติมที่จะตัดการพึ่งพาต่างประเทศนั้นหันกลับมาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศให้มากขึ้น ด้วยการออกมาตรการเสริมดังนี้

1. ส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยรัฐบาลออกเป็นมาตรการให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องใช้มันสำปะหลังในการผลิตอาหารสัตว์อย่างน้อย 2 ล้านตันมันเส้นและให้งดการนำเข้าข้าวสาลีอย่างน้อย 2 ปีเพราะข้าวสาลีมีราคาถูกทำให้ต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ถูกลง..แต่ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นไม่ได้ซื้ออาหารสัตว์ในราคาที่ถูกลงเหมือนวัตถุดิบที่นำเข้ามาเลย

2. ส่งเสริมให้นำมันเส้นไปผลิตเอทานอลอย่างน้อย1 ล้านตันและรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันเส้นเพิ่มขึ้นจากการที่รัฐเคยอุดหนุนราคาเอทานอลในปัจจุบันอย่างน้อยลิตรละ 1 บาทแต่ต้องเป็นเอทานอลที่ผลิตมาจากมันสำปะหลัง

รัฐบาลต้องรีบออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้และปลูกมันสำปะหลังต่อไปเพราะในฤดูกาลเพาะปลูกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องประสบกับปัญหามาแล้ว2 เด้งคือ

1.ฝนแล้งทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่นั้นต่ำกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา

2.ราคาหัวมันสำปะหลังของฤดูกาลปี 58/59 นั่นต่ำกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาตันละ 200-300 บาท นั่นคือเงินในกระเป๋าของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนั่นได้หายไปจากกระเป๋าไร่ละ 1,200- 1,800 บาท

แล้วฤดูกาลเพาะปลูกปีใหม่ 2559/2560 นั้นรัฐบาลต้องรีบวางแผนและเตรียมมาตรการในการที่ออกมาดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังของเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศให้มากขึ้น

ข้อมูลจาก facebook สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย


ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
ปุ๋ยน้ำ FK-1 เร่งการเจริญเติบโตมันสำปะหลัง

ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
ปุ๋ยน้ำ FK-3C สร้างแป้งเร่งหัว เพิ่มน้ำหนัก มันสำปะหลัง

ดูแล้ว 1208 ครั้ง

One Reply to “ราคามันสำปะหลัง เลวร้ายที่สุดปี 2559”

  1. ที่กุมภวาปี จ.อุดร ลานมันรับซื้อ แป้ง21%ราคา1บาท/กก ถูกหักความสะอาด 15% เหลือประมาณ .85บาท/กก อืมก็ลำบาก คิดว่าปลายฝนนี้ ประมาณเดือน ต.ค หรือ พ.ย คิดว่าราคามันจะขึ้นไหมค่ะ ใครรู้ ช่วยตอบด้วยค่ะ ก็คาดการนะค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์